Únor 2011

Jarní nabídka seminářů 2011

22. února 2011 v 23:27


NABÍDKA JARNÍCH SEMINÁŘŮ 2011

V JIHOČESKÉM KRAJI A PRAZE

8.3.2011 Tábor
Psychologické základy práce s dětmi a mládeží I.

Přednáška seznamuje pedagogy se základními psychologickými aspekty při práci s dětmi různých věkových kategorií.
· Osobnost člověka - její struktura a vlastnosti, typy osobnosti, temperament, specifika osobnosti pedagoga (diferenciace vlastností učitelů, vzdělanost, způsoby navazování kontaktů, sociabilita, odolnost vůči náročným životním situacím a konfliktům, syndrom vyhoření, interakční dovednosti učitelů)
· Motivace a hodnocení v podmínkách školy i zájmového vzdělávání jako stimulující prostředek, formy motivace (pochvala, odměna, fyzický kontakt, ocenění, známka, pozitivní hodnocení přesahující rámec školy) Úroveň sociálního učení dětí, motivace pro učitele. Aspirace. Součástí semináře je odborná literatura a počít.prezentace k dané problematice, manuály.Diskuze a reflexe. Seminář je určen pedagogům všech typů škol.
Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová, pedagog/psycholog
Termín: 8.3.2011 8:30 - 13:30 hod
Místo: Hotel Relax "U Drsů", Varšavská 2708/2,Tábor
( zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

8.3.2011 České Budějovice

seminář "Zdravotní cviky pro děti" pro MŠ Opletalova České Budějovice (na objednávku školy)

9.3.2011 Plzeň
Literatura jako inspirace v dramatické výchově

Umělecká próza a poezie inspiruje k pohybu, výtvarné, hudební i dramatické činnosti, ukázky monotematických lekcí a projektů při práci s dětmi. Využití tvorby D.Mrázkové (Pufodédr, Neposlušná Barborka aj.) J.Žáčka (Aprílová škola, Drak apod.), poezie L.Štíplové a dalších. Dramatizace, ukázka tvorby scénářů i "produktu", dětské a studentské divadlo, praktické ukázky a videonahrávky. Diskuze.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová
Místo: Krajské centrum a jazyková škola Plzeň
Termíny: I. blok 8:30-12:30 hod, II.blok 13:00 - 17:00 hod
Seminář je obsazen.

9.3. 2011 Tábor
"Zdravý životní styl adolescentů"pro MŠ a ZŠ ČSA Tábor

(na objednávku školy)- Mgr.Klaudia Pospíšilová
Seminář dotován z fondů EU a Vysokou školou evropských a regionálních studií České Budějovice

9.3.2011 Prachatice
"Jak kreslit?"

Získání základních poznatků a kresebných dovedností. Charakter linie a její proměny. Obrysová kresba. Stínování. Základy perspektivního zobrazení. Tématická kresba a kresebný experiment. Metodické poučení. Součástí semináře budou praktické metodické ukázky a kresebné počítačové animace a literatura. Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.
Lektor: Mgr. Jiří Stejskal, výtvarný metodik
Termín: 9.3.2011 8:00-12:00 hod
Místo: DDM Prachatice, Ševčíkova 273 (vila U Rybníčku)
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

11.3.2011 Strakonice
"Kdo si hraje, nezlobí"

Seminář je určen pedagogům, kteří pracují s problémovými dětmi. Zaměřuje se na zážitkové hry a techniky, kterými lze mírnit či zvládnout problémové chování dítěte v různém prostředí - hry na zvládání agresivity a hyperaktivity, hry podporující učení, soustředění pozornosti, hry na uvolnění, hry rozvíjející sebepoznání a schopnost spolupráce. Diskuze a reflexe, metodická východiska problémových a herních situací.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům o sebepoznání.
Lektor: Mgr. Klaudia Pospíšilová
Termín: 11.3.2011 11:30 - 15:00 hod
Místo: DDM Strakonice, Na Ohradě 417
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

11.3.2011 Strakonice
"Angličtina s ptáčky"

Seminář navazuje na seminář "Hrátky s angličtinou" a staví na hudební hře při výuce anglického jazyka. Nabízí pedagogům seznámit se a prakticky si vyzkoušet další jednoduché hry a postupy, které jsou založeny na auditivních technikách, nápodobě zvuků, rytmu, melodií a poslechu anglických písniček pro děti předškolního a mladšího školního věku. Seminář využívá hudebně-pohybové improvizace i instrumentální hry, které motivují děti ke kvalitnějšímu zapamatování ustálených slovních spojení a vytvářejí podmínky pro dobrý fonetický i lexikální základ výuky cizího jazyka s ohledem na věk dětí.
Metodická průprava výuky anglického jazyka pro děti předškolního věku je zaměřena na slovní spojení s elementárním pohybem, hrou na tělo a rytmem.Metodický postup osvojování kvalitních základů anglického jazyka pro děti mladšího školního věku využívá nácviku písní, tanců a hudebně-pohybových her. Diskuze.Nemusíte umět zpívat.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.
Lektor: Mgr. Marcela Haspeklová
Termín: 11.3.2011 11:30 - 15:00 hod
Místo: DDM Strakonice, Na Ohradě 417
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

15.3.2011 Příbram

Celodenní semináře pro Waldorfskou školu-
ZŠ, Gymnázium, Střední odborné učiliště Příbram
(na objednávku školy)-PaedDr. Ivana Bečvářová

18.3.2011 Prachatice
Všechno, co jste chtěli vědět o sexu v mateřské a základní škole

Sexuální výchova jako aktuální téma v pedagogické práci.
· Lidská sexualita a její přirozenost, problémy s ní spjaté v předškolním, školním věku i u mládeže.
· Vymezení problematiky vzhledem k věkovým kategoriím a zvláštnostem výchovného prostředí . Pro předškolní věk - sexuální identifikace (osvojování vzorců chování mužské a ženské sexuální role, poznání svého těla), odmítání nežádoucí komunikace s cizí osobou. Pro mladší a starší školní věk - intimita, hygiena, sexuální zvědavost a přiměřené hranice vyspělosti fyzické i psychické, poučení o bezpečném sexu, onanii, masturbaci, o deviacích (voyerství, fetišismus, pedofilie, případné nebezpečí virtuální komunikace na chatech sociálních sítí apod.).
· Metodické ukázky praktických aktivit (hry, kvizy, vytváření modelových situací) diferencovaných podle věku dětí a potřeb pedagogů.Diskuze, reflexe. Poradenství.
Součástí semináře je ukázka odborné literatury.
Lektor: Mgr.Klaudia Pospíšilová, pedagog,metodik soc.patolog.jevů
Termín: 18.3.2011 12:30-16:00 hod
Místo: budova VOŠ sociální Prachatice, kluby dramatické výchovy
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

22.3.2011 Jindřichův Hradec
· Netradiční techniky ve výtvarné výchově

Seminář nabízí frekventantům seznámit se a prakticky si vyzkoušet některé alternativní přístupy a techniky ve výtvarné výchově ( koláž, dekoláž, dripping, mandaly, prstomalba, muzikomalba, bičomalba, empaketáž, asambláž aj.), odhalit jejich sebepoznávací i poznávací význam. Součástí budou praktické ukázky z výtvarné tvorby dětí a mládeže, odborné publikace a počítačové prezentace o některých realizovaných výtvarných experimentech v praxi s dětmi předškolního a školního věku.
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová
Termín: 22.3.2011 8:30-12:30 hod
Místo: DDM Jindřichův Hradec II, Růžová 10
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

25.3.2011 Český Krumlov
· "Krajina v nás"

Seminář volně na navazuje na seminář "Kdo si hraje, nezlobí" a je zážitkový. Vychází ze symbolu krajiny - osobnosti člověka. Rozvíjí vnímání sebe sama v kontextu skupiny, "krajiny", smyslového vnímání a sebepoznání prostřednictvím prožitkových aktivit a her se zaměřením na témata - jedinec a jedinečnost člověka (vnímání sebe sama, cíle jedince ve vztahu k sobě samému), jedinec ve skupině (postavení jedince ve skupině, cíle skupiny ve vztahu k jedinci, budování soudržnosti skupiny a možné problémy).Reflexe a metodická podpora. Reflexe. Seznámení s odbornou literaturou.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům o sebepoznání.
Lektor: Mgr. Klaudia Pospíšilová
Termín: 25.3.2011 12:00 - 16:00 hod
Místo: Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

26.3.2011 Tábor
· "Krajina v nás"

Seminář volně na navazuje na seminář "Kdo si hraje, nezlobí" a je zážitkový. Vychází ze symbolu krajiny - osobnosti člověka. Rozvíjí vnímání sebe sama v kontextu skupiny, "krajiny", smyslového vnímání a sebepoznání prostřednictvím prožitkových aktivit a her se zaměřením na témata - jedinec a jedinečnost člověka (vnímání sebe sama, cíle jedince ve vztahu k sobě samému), jedinec ve skupině (postavení jedince ve skupině, cíle skupiny ve vztahu k jedinci, budování soudržnosti skupiny a možné problémy).Reflexe a metodická podpora. Reflexe. Seznámení s odbornou literaturou.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům o sebepoznání.
Lektor: Mgr. Klaudia Pospíšilová
Termín: 26.3.2011 10:00 - 14:00 hod
Místo: Hotel Relax "U Drsů", Varšavská 2708/2,Tábor
( zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

29.3. 2011 Jindřichův Hradec
· Dramatická výchova ve výchově a vzdělání

Seznamte se s dramatickou výchovou jako s metodou práce, která staví na zážitku a hře.Ukázkové inspirativní realizace několika tématických lekcí a projektů, v nichž se využívají literární, hudební, výtvarné a pohybové prvky. Seznámení s metodami dramatické výchovy a jejich využíváním ve výchově a vzdělání pro (živý obraz, narativní a řetězová pantomima, tvořivé psaní, zástupná, umělá řeč, improvizace, interpretace, zrcadlení, rytmicko-dynamický kruh apod.) Seminář ukazuje také přednosti projektové metody a její uplatnění v dramatické výchově. Součástí jsou počítačové prezentace a odborná literatura. Seminář je určen učitelům všech typů škol.
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová
Termín: 19.3.2011 8:30-12:30 hod
Místo: DDM Jindřichův Hradec II, Růžová 10
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

1.4.- 2.4. 2011 Tábor
· "Setkání s artefiletikou I."

(Zážitkový seminář vznikl na přání učitelů)
Seminář je arteterapeutický a sebepoznávací, seznámí Vás s relaxačními metodami i výtvarnými a dalšími technikami, které lze použít pro Vás i při práci s dětmi různého věku. Kombinuje arteterapeutické a dramaterapeutické postupy s meditacemi, vysvětluje psychologické působení barev a tvarů v závislosti na zdravotním stavu, věku, vlastnostech a temperamentu člověka. Součástí semináře je také ukázka diagnostiky dětského výtvarného projevu či rozboru písma. Přijďte si nakreslit svůj obrázek v solné jeskyni, odpočinout si při muzikomalbě a načerpat vnitřní sílu J. Nemusíte umět kreslit ani malovatJ. Artefiletika je pedagogická disciplina, která používá k sebepoznání výtvarných a arteterapeutických technik, které můžete používat při práci s dětmi.
Seminář je akreditován MŠMT Praha.
Je určen: učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům, ale také maminkám, babičkám, tatínkům, široké veřejnosti a všem zájemcům o sebepoznání a poznání dětí.
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová
Místo: Hotel Relax "U Drsů", Varšavská 2708/2,Tábor
( zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Termín: 1.4.-2.4. 2011, začátek pátek 14:00-15:00 hod, ukončení sobota 16:00-17:00 hod
Orientační cena: kurzovné 990,-Kč + ubytování na 1 noc ve 2lůž.pokojích s TV, s plnou penzí 1000,-Kč a s volným přístupem do wellness studia (solná jeskyně, sauna, vířivka…)
Kapacita míst je omezena!

5.4. 2011 České Budějovice
· "Angličtina s ptáčky"

Seminář volně navazuje na seminář "Hrátky s angličtinou" a staví na zvukové a rytmické hře při výuce anglického jazyka. Nabízí pedagogům seznámit se a prakticky si vyzkoušet další jednoduché hry a postupy, které jsou založeny na auditivních technikách, nápodobě zvuků, rytmu, melodií a poslechu anglických písniček pro děti předškolního a mladšího školního věku. Seminář využívá hudebně-pohybové improvizace i instrumentální hry, které motivují děti ke kvalitnějšímu zapamatování ustálených slovních spojení a vytvářejí podmínky pro dobrý fonetický i lexikální základ výuky cizího jazyka s ohledem na věk dětí.
Metodická průprava výuky anglického jazyka pro děti předškolního věku je zaměřena na slovní spojení s elementárním pohybem, hrou na tělo a rytmem.Metodický postup osvojování kvalitních základů anglického jazyka pro děti mladšího školního věku využívá nácviku písní, tanců a hudebně-pohybových her. Diskuze.Nemusíte umět zpívatJJJ.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.
Lektor: Mgr. Marcela Haspeklová
Termín: 5.4.2011 8:30 - 12:30 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.


5.4.2011 České Budějovice
Zdravotní cviky pro děti

Seznámení se zdravotními cviky pro děti předškolního a školního věku a jejich praktická demonstrace na základě motivační hry, literárních textů (říkadel, básní), písní apod.Ukázky vhodných a nevhodných zdravotních cviků, metodické vedení s akcentem na správné držení těla, cvičení nožní klenby, dechová a relaxační cvičení, cvičení zaměřená k posilování svalových partií dětí aj. Součástí semináře je seznámení s odbornou literaturou.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.
Lektor: Mgr. Alžběta Tušerová, metodik zdravotní tělesné výchovy
Termín: 5.4.2011 8:30 - 12:30 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

9.4. 2011 Vodňany - víkendové semináře
"Kdo si hraje, nezlobí"

Seminář je určen pedagogům, kteří pracují s problémovými dětmi. Zaměřuje se na zážitkové hry a techniky, kterými lze mírnit či zvládnout problémové chování dítěte v různém prostředí - hry na zvládání agresivity a hyperaktivity, hry podporující učení, soustředění pozornosti, hry na uvolnění, hry rozvíjející sebepoznání a schopnost spolupráce. Diskuze a reflexe, metodická východiska problémových a herních situací.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům o sebepoznání.
Lektor: Mgr. Klaudia Pospíšilová
Termín: 9.4.2011 10:00 - 14:00 hod
Místo: fara Církve československé husitské Vodňany, Kampanova 479 (naproti vlakovému nádraží)
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

9.4. 2011 Vodňany - víkendové semináře
"Pojďme na to od lesa"

Lektor: Mgr. Ing. Soňa Kabelová
Termín: 9.4.2011 10:00 - 14:00 hod
Místo: fara Církve československé husitské Vodňany, Kampanova 479 naproti vlakovému nádraží)
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

12.4. 2011 Tábor
Zdravotní cviky pro děti

Seznámení se zdravotními cviky pro děti předškolního a školního věku a jejich praktická demonstrace na základě motivační hry, literárních textů (říkadel, básní), písní apod.Ukázky vhodných a nevhodných zdravotních cviků, metodické vedení s akcentem na správné držení těla, cvičení nožní klenby, dechová a relaxační cvičení, cvičení zaměřená k posilování svalových partií dětí aj. Součástí semináře je seznámení s odbornou literaturou.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.
Lektor: Mgr. Alžběta Tušerová, metodik zdravotní tělesné výchovy
Termín: 12.4.2011 8:30 - 12:30 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
( zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

13.4. 2011 Tábor
· Literatura jako inspirace v dramatické výchově

Umělecká próza a poezie inspiruje k pohybu, výtvarné, hudební i dramatické činnosti, ukázky monotematických lekcí a projektů při práci s dětmi. Využití tvorby D.Mrázkové (Pufodédr, Neposlušná Barborka aj.) J.Žáčka (Aprílová škola, Drak apod.), poezie L.Štíplové a dalších. Dramatizace, ukázka tvorby scénářů i "produktu", dětské a studentské divadlo, praktické ukázky a videonahrávky. Diskuze.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
( zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Termín: 13.4.2011 8:30 -12:00 hod
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT Praha.


14.4. 2011 Prachatice
· Literatura jako inspirace v dramatické výchově

Umělecká próza a poezie inspiruje k pohybu, výtvarné, hudební i dramatické činnosti, ukázky monotematických lekcí a projektů při práci s dětmi. Využití tvorby D.Mrázkové (Pufodédr, Neposlušná Barborka aj.) J.Žáčka (Aprílová škola, Drak apod.), poezie L.Štíplové a dalších. Dramatizace, ukázka tvorby scénářů i "produktu", dětské a studentské divadlo, praktické ukázky a videonahrávky. Diskuze.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, asistentům.
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová
Místo: Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice, Velké náměstí 43
Termín: 14.4.2011 14:00 -17:00 hod
Cena: 450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT Praha.

15.4. 2011 České Budějovice
· "Kdo si hraje, nezlobí"

Seminář je určen pedagogům, kteří pracují s problémovými dětmi. Zaměřuje se na zážitkové hry a techniky, kterými lze mírnit či zvládnout problémové chování dítěte v různém prostředí - hry na zvládání agresivity a hyperaktivity, hry podporující učení, soustředění pozornosti, hry na uvolnění, hry rozvíjející sebepoznání a schopnost spolupráce. Diskuze a reflexe, metodická východiska problémových a herních situací.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům o sebepoznání.
Lektor: Mgr. Klaudia Pospíšilová
Termín: 15.4.2011 13:00 - 16:30 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

15.4. 2011 České Budějovice
"Pojďme na to od lesa"

Seminář je zážitkový, vychází z problematiky životního prostředí. Obsahem semináře jsou cvičení a hry v přírodě s akcentem na sebepoznání a poznání přírody.
Lektor: Mgr. Ing. Soňa Kabelová
Termín: 15.4.2011 13:00 - 16:30 hod
Místo:
DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

16.4. 2011 Vodňany - víkendové semináře
· "Krajina v nás"

Seminář volně na navazuje na seminář "Kdo si hraje, nezlobí" a je zážitkový. Vychází ze symbolu krajiny - osobnosti člověka. Rozvíjí vnímání sebe sama v kontextu skupiny, "krajiny", smyslového vnímání a sebepoznání prostřednictvím prožitkových aktivit a her se zaměřením na témata - jedinec a jedinečnost člověka (vnímání sebe sama, cíle jedince ve vztahu k sobě samému), jedinec ve skupině (postavení jedince ve skupině, cíle skupiny ve vztahu k jedinci, budování soudržnosti skupiny a možné problémy).Reflexe a metodická podpora. Reflexe. Seznámení s odbornou literaturou.
Seminář je určen učitelům MŠ a 1.st.ZŠ, vychovatelům, pg.asistentům a všem zájemcům o sebepoznání.
Lektor: Mgr. Klaudia Pospíšilová
Termín: 16.4.2011 10:00 - 14:00 hod
Místo: fara Církve československé husitské Vodňany, Kampanova 479 (naproti vlakovému nádraží)
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

16.4. 2011 Vodňany - víkendové semináře
· "Hrátky s němčinou"

Lektor: Mgr. Ing. Soňa Kabelová
Termín: 16.4.2011 10:00 - 14:00 hod
Místo: fara Církve československé husitské Vodňany, Kampanova 479 (naproti vlakovému nádraží)
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

19.4. 2011 Strakonice
· "Řeč těla"

O čem mluví Vaše tělo? Neverbální způsoby komunikace - nevhodná gesta, mimika, postoje, narušování proxemických zón nám způsobují problémy v komunikaci. Naučíme se své tělo zvládat a využívat jej pro úspěšnou komunikaci s okolím.Seminář humorně ukazuje různé životní situace a nabízí způsoby jejich řešení. Je doplněn krátkými filmy, videozáznamy ze života a obrázky počítačových prezentací. Seminář je určen učitelům, všech typů škol a všem zájemcům.
Lektor : PaedDr. Ivana Bečvářová
Termín: 19.4.2011 8:30:00 - 12:30 hod
Místo: DDM Strakonice, Na Ohradě 417
Cena:450,-Kč
Seminář je akreditován MŠMT.

20.4. 2011 Tábor
· "ICT v humanitních předmětech"pro MŠ a ZŠ ČSA Tábor

(na objednávku školy)- PaedDr. Ivana Bečvářová
Seminář dotován z fondů EU a Vysokou školou evropských a regionálních studií České Budějovice

29.4.- 1.5. 2011 Tábor
· " Setkání s Alenkou Pastelkou Krejčovou I."

Alenka Pastelka Krejčová je jednou z nejlepších psychotroniků v ČR, úspěšně působí na několika televizních stanicích a rádiu s nejvyšší sledovaností. Pracuje s různorodou klientelou. Zabývá se automatickou kresbou, je mistrem Reiki, léčitelkou a velmi charismatickou ženou. Více o Alence Pastelce zde => http://www.lecitelka.estranky.cz/.
Seminář bude zaměřen nejen na sebepoznání, ale především na téma:
"Děti a jejich budoucnost"(automatická kresba a diagnostika zdravotního stavu, strava jako lék, psych.poruchy dospělých i dětí a jejich náprava, školní úspěšnost, dětské bolesti, úzkosti, hyperaktivita u dětí a další témata). Alenka kombinuje své psychotronické schopnosti se znalostmi o karmě, numerologii s léčitelstvím a využíváním jemných energií. Setkání s ní je OPRAVDOVÝM ZÁŽITKEM.
Semináře v Jihočeském kraji (Tábor-duben 2011 a Nové Hrady-podzim 2011) se nemohou opakovat vzhledem k pracovnímu vytížení lektorky u nás i v zahraničí.
Seminář je určen: učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům, ale také maminkám, babičkám, tatínkům, široké veřejnosti a všem zájemcům o sebepoznání a poznání psychosomatických poruch dětí.
Lektor: Alenka Pastelka Krejčová
Termín: 29.4. - 1.5. 2011 (pátek-neděle)
příjezd v pátek 29. 4. po obědě mezi 13:00-14:00 hod, ukončení semináře v neděli 1.5. v odpoledních hodinách
Místo: hotel Relax " U Drsů" *** Tábor (http://www.hotel-relax.cz )
Hotel disponuje wellness centrem, které je Vám po dobu semináře k dispozici ( solná jeskyně, sauna, vířivka) Kapacita míst kurzu je omezena.
Orientační cena: kurzovné 3.500,-Kč, ubytování za 2 noclehy se snídaní formou švédského stolu (1300,-Kč). Wellness služby pro Vás zdarma!!!
Oběd můžete čerpat formou menu cca 70,-Kč , večeře dle Vašeho uvážení nebo
za příplatek možná polopenze (polévka, hlavní jídlo, dezert) 210,-Kč, plná penze 320,-Kč.
Kapacita míst je omezena.

Květen - Červen 2011

· Rozpis seminářů připravujeme
Cyklické semináře pro učitele speciálních škol v Prachaticích, Písku a Strakonicích se zaměřením na arteterapii, artefiletiku a dramaterapii a jejich využívání při práci s dětmi.
Lektor : PaedDr. Ivana Bečvářová, lektor Vysoké školy evropských a regionálních studií Č.Budějovice a Příbram
Bližší informace na e-mailu: IBecvarova@seznam.cz nebo tel.723067196

17.-19.6.2011 Letní pobytový kurz na Sedlčansku

Kurz je dotován z fondů EU pod záštitou Vysoké školy evropských a regionálních studií Příbram ( pro pedagogy ZŠ a SŠ)
· Etiketa a zákonitosti komunikace - nejčastější chyby při komunikaci, pseudokomunikace, neverbální komunikace (proxemické zóny, gesta, postoje), první dojem, image - vytváření modelových situací a jejich řešení, krátké videozáznamy, filmy, prezentace, hrové testy, zážitková hra. Asertivní chování jako obrana před manipulací a agresivitou, asertivní techniky. Uvolňující techniky jako východisko k výtvarně-dramatickým činnostem s akcentem na sebepoznání a poznávání lidí - PaedDr. Ivana Bečvářová
· Artefiletika- esteticko-výchovně vzdělávací činnosti v pojetí artefiletiky, využití dramatické, hudebně pohybové a tělovýchovné činnosti, ekologicky pojatá témata, zážitkové výtvarné techniky - PaedDr. Vladimíra Slavíková
Kurz je bezplatný, účastníci si hradí pouze dopravu.
Uzávěrka přihlášek: 15.březen 2011
Kontakt:Dagmar Janoušková, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s./ College of European and Regional Studies, Dlouhá 163 nebo na e-mail : IBecvarova@seznam.cz

25-29.6.2011 pro Gymnázium Třeboň
(na objednávku školy)

Kurz je "ušit na míru" podle požadavků školy a je určen studentům 13-18 let a je financován z projektu školy
Osobnostní rozvoj
· Etiketa ve škole a zákonitosti komunikace - nejčastější chyby při komunikaci, pseudokomunikace, neverbální komunikace (proxemické zóny, gesta, postoje), první dojem, image - vytváření modelových situací a jejich řešení, krátké videozáznamy, filmy, prezentace,hrové testy, zážitková hra. Asertivní chování jako obrana před manipulací a agresivitou, asertivní techniky. Uvolňující techniky jako východisko k výtvarně-dramatickým činnostem. Artefiletika
jako pomocná disciplina pro rozvoj sebepoznání a poznání druhých. Seminář je zážitkový.
· Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová
Další nabídku vzdělávacích kurzů na květen-červen2011 či prázdninové kurzy pro Vás připravíme do konce dubna 2011. Kurzy můžeme také "ušít na míru" pro Vaši školu či organizaci. Minimální počet 10 frekventantů.

ZDARMA semináře pro ZŠ a SŠ:

· "ICT v humanitních předmětech"
(min.13 frekventantů)
lektor PaedDr.Ivana Bečvářová

· "Zdravý životní styl adolescentů"
(min.13 frekventantů)
Lektor: Mgr. Klaudia Pospíšilová

Semináře jsou dotovány z fondů EU a Vysokou školou evropských a regionálních studií České Budějovice

Kontaktní údaje:

PaedDr. Ivana Bečvářová, metodik a lektor VŠERS a PF JU Č.Budějovice, VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, vzdělávací centrum ASTERIA
Tel:723067196, E-mail: IBecvarova@seznam.cz

Semináře jsou zážitkové, metodické, sebepoznávací či vedeny přednáškově.

Těšíme se na setkání s Vámi . Lektoři ASTERIA