Září 2009

Mgr. Marcela Haspeklová

20. září 2009 v 14:27 ►Lektoři
 • Vysokoškolské vzdělání na PF UK Praha obor český jazyk-občanská nauka, na PF JU České Budějovice obor anglický jazyk -hudební výchova
 • Pedagogická praxe 23 let
 • Interní vyučující anglického jazyka na VOŠ sociální a SPgŠ v Prachaticích od r.1991 do současnosti
 • Absolventka akreditovaného semináře MŠMT "Výuka anglického jazyka pro předškoláky" v Praze
 • Vedoucí divadelního souboru DUTAM Prachatice

Jarní semináře v Prachaticích

20. září 2009 v 0:44
n


Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová

Vyučující VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, PF JU České Budějovice - výtvarná a dramatická výchova s metodikami, arteterapie, artefiletika, tvorba výtvarně-dramatických projektů pro děti a mládež, lektorská a publikační činnost, samostatné a kolektivní výstavy, vedoucí divadelního souboru Rarášek Prachatice.
Kontakt: e-mail: IBecvarova@seznam.cz
telefon: 723067196


Další lektoři: Mgr. Klaudia Pospíšilová , Mgr. Ing. Soňa Kabelová, Mgr. Marcela Haspeklová


Přijďte se inspirovat na semináře:
1. Alternativní formy práce v oblasti zájmových činností I.
Pojďte se inspirovat prožitkovou hrou a ukázkami z lekcí dramatických, výtvarných, hudebních, literárních projektů a dílen realizovaných s dětmi různého věku. Lekce inspirované výtvarným uměním - fotografie, skupinová kresba a malba, koláž a dekoláž, muzikomalba, gestická malba, experimentace s různým materiálem. Lekce inspirované hudbou - rytmické a hudebně-pohybové hry, slovní orchestry, zvukové etudy.Lekce inspirované pohybem - pantomima narativní, předávaná, štafetová, hra rukou, živý obraz. Seminář se inspiruje tvary, zvuky, barvami, využívá improvizace a literárního textu jako motivačního prvku. Součástí semináře jsou počítačové prezentace a fotodokumentace s komentářem.

Termín: 1.2.2010 10:30 - 14:30 hod
Místo: ZŠ Zlatá stezka 240, Prachatice
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,-Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196
2. Hrátky s angličtinou

Seminář nabízí frekventantům seznámit se a prakticky si vyzkoušet jednoduché hry a postupy, které motivují a pomáhají dětem předškolního věku ve výuce anglického jazyka, využívají dětské přirozenosti, rozvíjejí tvořivost a vytvářejí nenásilnou formou dobré základy pro budoucí studium tohoto cizího jazyka. Seminář zdůrazňuje techniku odezírání, naslouchání a napodobování pro děti předškolního věku, zaměřuje se na hru se slovy a zvuky, jazykové hříčky, říkanky, písničky, rytmus a melodii slov, přičemž respektuje vývoj řeči dítěte. Seminář seznamuje s konkrétními materiály, knihami a pomůckami pro demonstraci a procvičování frekventovaných gramatických jevů, staví na souboru slovních her a aktivit ( hry na procvičování slovní zásoby, hry založené na TPR - tj. na tělesné reakci, hry pro všeobecné procvičování s využitím spolupráce a soutěživosti apod.)
Součástí semináře jsou videozáznamy a jejich analýza.
Diskuze o metodických postupech a výměna zkušeností.

Termín: 12.2.2010 12:00 - 16:00 hod
Místo: DDM Prachatice, Ševčíkova 273, (vila U Rybníčku)
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,-Kč
Lektorka: Mgr. Marcela Haspeklová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

3. Hrátky s němčinou

Seminář nabízí frekventantům zprostředkovat netradiční formy práce s dětmi v oblasti rozvíjení jazykových předpokladů a dovedností, seznámit se a prakticky si vyzkoušet jednoduché hry a postupy, které motivují děti k výuce německého jazyka, využívají dětské přirozenosti a rozvíjejí tvořivost a vytvářejí nenásilnou formou základy pro budoucí studium tohoto cizího jazyka.
Seminář seznamuje s významem fonetické průpravy, odezíráním a napodobováním řeči dětí předškolního věku. Seminář má tyto části:
a)cvičení soustředění a paměti pomocí říkadel, rozpočitadel
b) rozšíření a upevňování slovní zásoby prostřednictvím her - představování, pozdravy apod.
c) rozvoj komunikace pomocí auditivních prostředků (poslech s porozuměním) a produktivních prostředků ( komunikativní hry a jednoduché rozhovory)
Součástí semináře jsou videozáznamy s analýzou, diskuze.

Termín: 12.2.2010 12:00 - 16:00 hod
Místo: DDM Prachatice (hlavní budova), Ševčíkova 273
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,-Kč
Lektorka: Mgr. Ing. Soňa Kabelová


Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 1964. Kdo si hraje, nezlobí

Seminář je určen pedagogům, kteří pracují s problémovými dětmi. Zaměřuje se na zážitkové hry a techniky, kterými lze mírnit či zvládnout problémové chování dítěte v různém prostředí - hry na zvládání agresivity a hyperaktivity, hry podporující učení, soustředění pozornosti, hry na uvolnění, hry rozvíjející sebepoznání a schopnost spolupráce. Diskuze a reflexe, metodická východiska problémových a herních situací.

Termín: 1.3.2010 8:00 - 12:00 hod
Místo: DDM Prachatice (hlavní budova), Ševčíkova 273
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,-Kč
Lektorka: Mgr. Klaudia Pospíšilová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 1965. Krajina v nás

Rozvíjení vnímání sebe sama v kontextu skupiny, krajiny, rozvíjení smyslového vnímání, sebepoznání prostřednictvím prožitkových aktivit a her se zaměřením na témata - jedinec a jedinečnost člověka (vnímání sebe sama, cíle jedince ve vztahu k sobě samému), jedinec ve skupině (postavení jedince ve skupině, cíle skupiny ve vztahu k jedinci, budování soudržnosti skupiny a možné problémy). Seminář staví na hře a prožitku s reflexí a metodickou podporou. Poradenství.Seznámení s odbornou literaturou.

Termín: 5.3.2010 10:00 - 14:00 hod
Místo: DDM Prachatice, Ševčíkova 273 (vila U Rybníčku)
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,-Kč
Lektorka: Mgr. Klaudia Pospíšilová


Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196
6. Artefiletické přístupy ve škole

Seminář je volným pokračováním artefiletického semináře, který proběhl v Prachaticích na jaře 2009. Obsahuje poznávací a sebepoznávací techniky, které pomáhají učitelům i žákům vyrovnávat se s různými problémy ( nedostatečným sebevědomím, agresí, závislostí, hyperaktivitou apod. Artefiletika jako jedna z pedagogických disciplin, používá při práci prožitkové a tvůrčí procesy člověka, vychází z meditací a relaxačních technik, využívá techniky arteterapie ve školní praxi. Seminář je určen pedagogům všech typů škol. Ukázky z praktických výtvarných přístupů - práce s hlínou (řetězové modelování, portrét, význam koule ve srovnání s mandalou), s papírem, práce s barvou ( tvorba mandal, muzikomalba, prstomalba, rituální a skupinová malba, štafetová
a gestická malba, kresebné testy). Metodické ukázky počítačových prezentací a seznámení s odbornou literaturou.

Termín: 16.3.2010 8:00 - 16:00 hod
Místo:ZŠ Zlatá stezka 240, Prachatice
Čas: celodenní seminář
Cena: 900,-Kč
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196
7. Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti

Teoretický seminář s ukázkami prací dětí předškolního a školního věku. Seznámení s vývojem, proměnami a zvláštnostmi dětského výtvarného projevu ( období bezobsažných čáranic, náhodných zdarů, dětského naivního realismu, výtvarná krize) a výtvarnou typologií. Seznámení s nejčastějšími tématy a grafickými typy dětského výtvarného projevu. Hlavonožci a vývoj kresby figury. Kompozice dětského výtvarného projevu a její vývoj. Kvalita a úroveň dětského výtvarného projevu v závislosti na věku a mentální úrovni. Součástí semináře budou odborné publikace Jaromíra Uždila k této problematice a počítačové prezentace o dětské výtvarné tvorbě. Diskuze.

Termín: 27.4. 2010 8:30 - 15:00 hod
Místo: DDM Prachatice, Ševčíkova 273
Čas: celodenní seminář
Cena: 750,-Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196
Projektová metoda ve výtvarné výchově
Seminář má pomoci ukázat nové trendy a formy práce ve výtvarné výchově. Inspiruje se výtvarnými technikami umělců 20.století, využívá výtvarného experimentu a prožitku, happeningu, objektové tvorby. Spojuje výtvarné činnosti jednotným tématem. Ukázka témat a metodických řad, které vytvářejí výtvarný projekt. Stavba projektu. Cílem je získat praktické zkušenosti a dovednosti při realizaci výtvarného projektu. Součástí semináře je nabídka odborných publikací a počítačových prezentací z práce dětí a mládeže.

Termín: přesunuto, datum upřesníme
Místo: ZŠ Zlatá stezka 240, Prachatice
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,-Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196


Každý frekventant dostane osvědčení o absolvování kurzu s číslem akreditace. Přihlášky podávejte, prosím, e-mailem nebo telefonem.
Uvádějte jméno, příjmení a datum narození.
Kurzovné bude hrazeno na místě.Cílem těchto seminářů je vzájemně se potkávat, získávat inspiraci a nové zkušenosti pro další práci s dětmi.

Těšíme se na Vás.

Jarní semináře v Českých Budějovicích

20. září 2009 v 0:16


n
Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová

Vyučující VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, PF JU České Budějovice - výtvarná a dramatická výchova s metodikami, arteterapie, artefiletika, tvorba výtvarně-dramatických projektů pro děti a mládež, lektorská a publikační činnost, samostatné a kolektivní výstavy, vedoucí divadelního souboru Rarášek Prachatice.
Kontakt: e-mail: IBecvarova@seznam.cz
telefon: 723067196

Další lektoři: Mgr. Klaudia Pospíšilová, Mgr.Ing.Soňa Kabelová, Mgr. Marcela Haspeklová

Přijďte se inspirovat na semináře:
1. Alternativní formy práce v oblasti zájmových činností I.

Pojďte se inspirovat prožitkovou hrou a ukázkami z lekcí dramatických, výtvarných, hudebních, literárních projektů a dílen realizovaných s dětmi různého věku. Lekce inspirované výtvarným uměním - fotografie a práce s ní, koláž a dekoláž, gestická kresba a malba, experimentace s různým materiálem, kaligramy. Lekce inspirované hudbou - poslechové, rytmické a hudebně-pohybové hry, slovní orchestry, zvukové etudy, grafické záznamy zvuků.Lekce inspirované pohybem - pantomima narativní, předávaná, štafetová, hra rukou, živý obraz. Seminář se inspiruje tvary, zvuky, barvami, využívá improvizace a literárního textu jako motivačního prvku ( např. J.Žáček "Drak", experimentální básně, D.Mrázková "Pufodédr" apod.). Součástí semináře jsou počítačové prezentace a fotodokumentace s komentářem.
Seminář je učen pedagogům všech typů škol.

Termín: 2.2. 2010 8:30 - 12:30 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Čas: půldenní seminář (4 hod)
Cena: 450,- Kč
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 1962. Hrátky s angličtinou

Seminář nabízí frekventantům seznámit se a prakticky si vyzkoušet jednoduché hry a postupy, které motivují a pomáhají dětem předškolního věku ve výuce anglického jazyka, využívají dětské přirozenosti, rozvíjejí tvořivost a vytvářejí nenásilnou formou dobré základy pro budoucí studium tohoto cizího jazyka. Seminář zdůrazňuje techniku odezírání, naslouchání a napodobování pro děti předškolního věku, zaměřuje se na hru se slovy a zvuky, jazykové hříčky, říkanky, písničky, rytmus a melodii slov, přičemž respektuje vývoj řeči dítěte. Seminář seznamuje s konkrétními materiály, knihami a pomůckami pro demonstraci a procvičování frekventovaných gramatických jevů, staví na souboru slovních her a aktivit ( hry na procvičování slovní zásoby, hry založené na TPR - tj. na tělesné reakci, hry pro všeobecné procvičování s využitím spolupráce a soutěživosti apod.) Součástí semináře jsou videozáznamy a jejich analýza.Diskuze o metodických postupech a výměna zkušeností. Seminář je určen pedagogům MŠ,1.st.ZŠ
a vychovatelům.


Termín: 26.2. 2010 12:00 - 16:00 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Čas: půldenní seminář (4 hod)
Cena: 450,- Kč
Lektorka: Mgr. Marcela Haspeklová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 1963. Hrátky s němčinou

Seminář nabízí frekventantům zprostředkovat netradiční formy práce s dětmi v oblasti rozvíjení jazykových předpokladů a dovedností, seznámit se a prakticky si vyzkoušet jednoduché hry a postupy, které motivují děti k výuce německého jazyka, využívají dětské přirozenosti a rozvíjejí tvořivost a vytvářejí nenásilnou formou základy pro budoucí studium tohoto cizího jazyka. Seminář seznamuje s významem fonetické průpravy, odezíráním a napodobováním řeči dětí předškolního věku. Seminář má tyto části:
a)cvičení soustředění a paměti pomocí říkadel, rozpočitadel
b) rozšíření a upevňování slovní zásoby prostřednictvím her - představování, pozdravy apod.
c) rozvoj komunikace pomocí auditivních prostředků (poslech s porozuměním) a produktivních prostředků ( komunikativní hry a jednoduché rozhovory)
Součástí semináře jsou videozáznamy s analýzou, diskuze. Seminář je určen pedagogům MŠ,1.st.ZŠ a vychovatelům.

Termín: 26.2. 2010 12:00 - 16:00 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Čas: půldenní seminář (4 hod)
Cena: 450,- Kč
Lektorka: Mgr.Ing. Soňa Kabelová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196


4. Kdo si hraje, nezlobí

Seminář je určen pedagogům, kteří pracují s problémovými dětmi. Zaměřuje se na zážitkové hry a techniky, kterými lze mírnit či zvládnout problémové chování dítěte v různém prostředí - hry na zvládání agresivity a hyperaktivity, hry podporující učení, soustředění pozornosti, hry na uvolnění, hry rozvíjející sebepoznání a schopnost spolupráce. Diskuze a reflexe, metodická východiska problémových a herních situací.
Seminář je určen především pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům, speciálním pedagogům.

Termín: 26.2. 2010 12:00 - 16:00 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Čas: půldenní seminář (4 hod)
Cena: 450,- Kč
Lektorka: Mgr.Klaudia Pospíšilová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196


5. Artefiletické přístupy ve škole

Seminář obsahuje poznávací a sebepoznávací techniky, které pomáhají učitelům i žákům vyrovnávat se s různými problémy ( nedostatečným sebevědomím, agresí, závislostí, hyperaktivitou apod.). Artefiletika jako jedna z pedagogických disciplin, používá při práci prožitkové a tvůrčí procesy člověka, vychází z meditací a relaxačních technik, využívá techniky arteterapie ve školní praxi. Seminář nabízí frekventantům seznámit se a prakticky si vyzkoušet některé artefiletické přístupy a techniky (xerokopie, koláž, dekoláž a jejich vypovídací hodnota, štafetová kresba a malba, muzikomalba, asociativní volný výtvarný projev, interakční kresba, elementární obrazová série, rituální malba, tvorba mandal apod.). Tyto přístupy pomáhají také odhalit sociální vazby ve skupině. Součástí semináře bude poučení o barvách a tvarové symbolice v DVP. Metodické ukázky počítačových prezentací a seznámení s odbornou literaturou.
Seminář je určen pedagogům všech typů škol

Termín: 2.3. 2010 8:30 - 16:30 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Čas: celodenní seminář
Cena: 900,- Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 1966. "Pojďte se inspirovat"

Přijďte se inspirovat a vyzkoušet si některé alternativní způsoby práce s dětmi a mládeží. Seminář je teoreticko-praktický. Součástí semináře jsou ukázky z výtvarných lekcí, výtvarně-dramatických projektů a worshopů realizovaných s dětmi i mládeží ( ukázky výtvarné experimentace jako základu výtvarné tvorby dětí, happening - prožitková výtvarná tvorba, body art, land art, dripping, gestická malba, skupinové výtvarné techniky, muchláže, koláže, xerokopie apod.). Využití literární předlohy, pohybu a hudby jako východiska pro tvořivou práci.Diskuze. Využití počítačové prezentace a fotodokumentace s komentářem.
Seminář je určen pedagogům všech typů škol

Termín: 10.3. 2010 8:30 - 12:30 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,- Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196


7. Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti

Teoretický seminář s ukázkami prací dětí předškolního a školního věku. Seznámení s vývojem, proměnami a zvláštnostmi dětského výtvarného projevu ( období bezobsažných čáranic, náhodných zdarů, dětského naivního realismu, výtvarná krize) a výtvarnou typologií. Seznámení s nejčastějšími tématy a grafickými typy dětského výtvarného projevu. Hlavonožci a vývoj kresby figury. Kompozice dětského výtvarného projevu a její vývoj. Kvalita a úroveň dětského výtvarného projevu v závislosti na věku a mentální úrovni. Součástí semináře budou odborné publikace Jaromíra Uždila k této problematice a počítačové prezentace o dětské výtvarné tvorbě. Diskuze.
Seminář je určen pedagogům všech typů škol

Termín: 20.4. 2010 8:30 - 15:30 hod
Místo: DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Čas: celodenní
Cena: 800,- Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 21 466/2009-25-498.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196


Každý frekventant dostane osvědčení o absolvování kurzu s číslem akreditace. Přihlášky podávejte, prosím, e-mailem nebo telefonem.
Uvádějte, prosím, jméno, příjmení a datum narození.
Kurzovné bude hrazeno na místě.
Připravujeme pro Vás na květen/červen 2010

• Řeč těla (aneb čtěte gesta, mluvte pohyby)
• Pojďme na to od lesa
• Seznamte se s dramatickou výchovou I., II.
Cílem těchto seminářů je vzájemně se potkávat, získávat inspiraci a nové zkušenosti pro další práci s dětmi.

Těšíme se na Vás.

Jarní semináře v Táboře

19. září 2009 v 23:59
n

Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová

Vyučující VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, PF JU České Budějovice - výtvarná a dramatická výchova s metodikami, arteterapie, artefiletika, tvorba výtvarně-dramatických projektů pro děti a mládež, lektorská a publikační činnost, samostatné a kolektivní výstavy, vedoucí divadelního souboru Rarášek Prachatice.
Kontakt: e-mail: IBecvarova@seznam.cz
telefon: 723067196

Další lektoři: Mgr. Klaudia Pospíšilová, Mgr.Ing. Soňa Kabelová, Mgr. Marcela Haspeklová
Přijďte se inspirovat na semináře:
1. Alternativní formy práce v oblasti zájmových činností I.
Pojďte se inspirovat prožitkovou hrou a ukázkami z lekcí dramatických, výtvarných, hudebních, literárních projektů
a dílen realizovaných s dětmi různého věku. Lekce inspirované výtvarným uměním - fotografie a práce s ní, koláž a dekoláž, gestická kresba a malba, experimentace s různým materiálem, kaligramy. Lekce inspirované hudbou - poslechové, rytmické a hudebně-pohybové hry, slovní orchestry, zvukové etudy, grafické záznamy zvuků.Lekce inspirované pohybem - pantomima narativní, předávaná, štafetová, hra rukou, živý obraz. Seminář se inspiruje tvary, zvuky, barvami, využívá improvizace a literárního textu jako motivačního prvku ( např. J.Žáček "Drak", experimentální básně, D.Mrázková "Pufodédr" apod.). Součástí semináře jsou počítačové prezentace a fotodokumentace s komentářem.
Seminář je určen pedagogům všech typů škol.

Termín: 3.2.2010 8:30-12:30 hod
Místo: MŠ Světlogorská 2770, Tábor
(konečná zastávka MHD č.10)
Čas: půldenní seminář
Cena: 450,- Kč
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 1962. Artefiletické přístupy ve škole
Seminář je volným pokračováním artefiletického semináře, který proběhl v Táboře v r.2009. Obsahuje poznávací a sebepoznávací techniky, které pomáhají učitelům i žákům vyrovnávat se s různými problémy ( nedostatečným sebevědomím, agresí, závislostí, hyperaktivitou, silnou dominancí apod.) Artefiletika jako jedna z pedagogických disciplin, používá při práci prožitkové a tvůrčí procesy člověka, vychází z meditací a relaxačních technik, využívá techniky arteterapie ve školní praxi. Seminář je zážitkový. Tento seminární blok využívá techniky práce s hlínou (řetězové modelování, portrét, význam koule ve srovnání s mandalou), s papírem, látkou, práce s barvou ( tvorba mandal, muzikomalba, štafetová malba, interakční kresba, obrazová série, kresebné testy.) Metodické ukázky počítačových prezentací a seznámení s odbornou literaturou.
Seminář je určen pedagogům všech typů škol.

Termín: 3.3.2010 8:30-16:30 hod
Místo: MŠ Světlogorská 2770, Tábor
(konečná zastávka MHD č.10)
Čas: půldenní seminář
Cena: 900,- Kč
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196
3. Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti
Seminář vás seznámí se symbolikou barev a tvarů v dětském výtvarném projevu, s vývojem, proměnami a zvláštnostmi dětského výtvarného projevu ( období bezobsažných čáranic, náhodných zdarů, dětského naivního realismu, výtvarná krize) a výtvarnou typologií. Teoretický seminář s ukázkami prací dětí předškolního a školního věku. Nejčastější témat a grafickými typy dětského výtvarného projevu. Hlavonožci a vývoj kresby figury. Kompozice dětského výtvarného projevu a její vývoj. Kvalita a úroveň dětského výtvarného projevu v závislosti na věku a mentální úrovni. Součástí semináře budou odborné publikace Jaromíra Uždila k této problematice a počítačové prezentace o dětské výtvarné tvorbě. Porovnáte tvorbu zdravých, problematických i postižených dětí. Máte-li zájem, vezměte s sebou dětské práce. Diskuze a skupinová práce. Seminář je určen pro učitele MŠ, 1.st.ZŠ a vychovatele.

Termín: 24.3.2010 8:30-16:00 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
( zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Čas: celodenní seminář
Cena: 900,- Kč
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová


Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.:21 466/2009-25-498
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 1964. Tvoříme ve stylu umělců 20.století
Seznámení s výtvarnými trendy a postupy umělců 20.stol. a využití jejich technik v metodikách výtvarné a dramatické výchovy pro experimentální tvorbu dětí a mládeže. Výtvarný experiment, happening, abstraktní, monumentální malba, body art, land art, empaketáž, asambláž, koláž a dekoláž, dripping, gestická malba, bičomalba a další alternativní techniky. Metodické vedení. Diskuze. Součástí semináře budou ukázky z dětské experimentální tvorby s komentářem a počítačové prezentace.
Seminář je určen pedagogům všech typů škol

Termín: 31.3.2010 8:30-12:30 hod
Místo: MŠ Světlogorská 2770, Tábor
(konečná zastávka MHD č.10)
Čas: půldenní seminář
Cena: 450,- Kč
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196


5. Písmo jako výtvarný prostředek
Seminář seznamuje frekventanty s písmem a jeho vypovídací hodnotou, jako s netradičním výtvarným, estetickým a sebepoznávacím artefaktem (písmové kompozice etudy a hry - kaligramy, hry s prvky op artu).Seznámení s grafologií jako projektivní metodou práce, ukázky písmových projevů lidí, podpisy. Písmo a výtvarný projev člověka. Písmo jako odraz osobnosti( věku, životní aktivity, temperamentu, povolání apod.), souvislost písma s neverbálními projevy. Školní předlohy písma a jejich vývoj.Grafomotorická cvičení pro děti předškolního a mladšího školního věku jako příprava pro písemný projev.
Součástí semináře jsou ukázky počítačových prezentací, seznámení s odbornou literaturou.
Seminář je určen pedagogům všech typů škol

Termín: 14.4.2010 8:30-12:30 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
( zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Čas: půldenní seminář (4 hod)
Cena: 450,- Kč
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.:21 466/2009-25-498
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196


6. Řeč těla /aneb čtěte gesta, mluvte pohyby/
Umíte odhadnout význam gest, mimiky a postojů? Naučte se zákonitosti neverbální komunikace, rozpoznejte pozitivní a negativní řeč těla, seznamte se s různými druhy pozdravů. Kultura osobnostního projevu, úloha prvního dojmu, tvorba image. Oblečení a barevná typologie.
Jak jednat s problematickými lidmi? Vytváření modelových situací a jejich řešení ( učitel-dítě, učitel-nadřízený, učitel-rodič apod.), autoritativní, liberální a demokratické styly vedení. Proxemické vzdálenosti mezi lidmi a jejich význam při předcházení problémů. Posazení u stolu při jednání a jeho strategie. Seminář je veden humorně na základě her a ukázek, doplněn videozáznamy, počítačovými prezentacemi a literaturou.

Termín: 21.4.2010 8:30-12:30 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
( zastávka MHD Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Čas: půldenní seminář
Cena: 450,- Kč
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067


!!!Víkendové (sobotní) půldenní semináře!!!
spojené s příjemným prostředím Hotelu Relax "U Drsů" Tábor

 • Hrátky s angličtinou
 • Hrátky s němčinou
 • Kdo si hraje, nezlobí


Hrátky s němčinou

Seminář nabízí frekventantům zprostředkovat netradiční formy práce s dětmi v oblasti rozvíjení jazykových předpokladů a dovedností, seznámit se a prakticky si vyzkoušet jednoduché hry a postupy, které motivují děti k výuce německého jazyka, využívají dětské přirozenosti a rozvíjejí tvořivost a vytvářejí nenásilnou formou základy pro budoucí studium tohoto cizího jazyka.
Seminář seznamuje s významem fonetické průpravy, odezíráním a napodobováním řeči dětí předškolního věku. Seminář má tyto části:
a)cvičení soustředění a paměti pomocí říkadel, rozpočitadel
b) rozšíření a upevňování slovní zásoby prostřednictvím her - představování, pozdravy apod.
c) rozvoj komunikace pomocí auditivních prostředků (poslech s porozuměním) a produktivních prostředků ( komunikativní hry a jednoduché rozhovory)
Součástí semináře jsou videozáznamy s analýzou, diskuze.
Seminář je určen pro učitele MŠ, 1.st.ZŠ, vychovatele i zájemce z řad veřejnosti (rodiče apod.)

Termín: 27.3.2010 10:00 - 14:00 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
( zastávka busu Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,-Kč
Lektorka: Mgr. Ing.Soňa Kabelová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.:21 466/2009-25-498
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196
Kdo si hraje, nezlobí

Seminář je určen pedagogům, kteří pracují s problémovými dětmi. Zaměřuje se na zážitkové hry a techniky, kterými lze mírnit či zvládnout problémové chování dítěte v různém prostředí - hry na zvládání agresivity a hyperaktivity, hry podporující učení, soustředění pozornosti, hry na uvolnění, hry rozvíjející sebepoznání a schopnost spolupráce. Diskuze a reflexe, metodická východiska problémových a herních situací.
Seminář je určen pro učitele MŠ, 1.st.ZŠ, vychovatele i zájemce z řad veřejnosti (rodiče apod.)

Termín: 27.3. 2010 10:00 - 14:00 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
( zastávka busu Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,-Kč
Lektorka: Mgr. Klaudia Pospíšilová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.:21 466/2009-25-498
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196

Hrátky s angličtinou

Seminář nabízí frekventantům seznámit se a prakticky si vyzkoušet jednoduché hry a postupy, které motivují a pomáhají dětem předškolního věku ve výuce anglického jazyka, využívají dětské přirozenosti, rozvíjejí tvořivost a vytvářejí nenásilnou formou dobré základy pro budoucí studium tohoto cizího jazyka. Seminář zdůrazňuje techniku odezírání, naslouchání a napodobování pro děti předškolního věku, zaměřuje se na hru se slovy a zvuky, jazykové hříčky, říkanky, písničky, rytmus a melodii slov, přičemž respektuje vývoj řeči dítěte. Seminář seznamuje s konkrétními materiály, knihami a pomůckami pro demonstraci a procvičování frekventovaných gramatických jevů, staví na souboru slovních her a aktivit ( hry na procvičování slovní zásoby, hry založené na TPR - tj. na tělesné reakci, hry pro všeobecné procvičování s využitím spolupráce a soutěživosti apod.) Součástí semináře jsou videozáznamy a jejich analýza.
Diskuze o metodických postupech a výměna zkušeností.
Seminář je určen pro učitele MŠ, 1.st.ZŠ, vychovatele i zájemce z řad veřejnosti (rodiče apod.)


Termín: 17.4.2010 10:00 - 14:00 hod
Místo: Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708/2,Tábor
( zastávka busu Sídliště n. Lužnicí č.10, 11, 13,15, železniční zastávka Čápův Dvůr)
Čas: půldenní seminář (4hod)
Cena: 450,-Kč
Lektorka: Mgr. Marcela Haspeklová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.:21 466/2009-25-498
Přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196Každý frekventant dostane osvědčení o absolvování kurzu s číslem akreditace. Přihlášky podávejte, prosím, e-mailem nebo telefonem.
Uvádějte jméno, příjmení a datum narození.
Kurzovné bude hrazeno na místě.Cílem těchto seminářů je vzájemně se potkávat, získávat inspiraci a nové zkušenosti pro další práci s dětmi.

Těšíme se na Vás.

Jarní semináře v Českém Krumlově

19. září 2009 v 20:01
n


Lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová

Vyučující VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, PF JU České Budějovice - výtvarná a dramatická výchova s metodikami, arteterapie, artefiletika, tvorba výtvarně-dramatických projektů pro děti a mládež, lektorská a publikační činnost, samostatné a kolektivní výstavy, vedoucí divadelního souboru Rarášek Prachatice.
Kontakt: e-mail: IBecvarova@seznam.cz
telefon: 723067196

Další lektoři: Mgr.Klaudia Pospíšilová, Mgr.Ing.Soňa Kabelová, Mgr.Marcela Haspeklová
Přijďte se inspirovat na semináře:


1. Netradiční techniky ve výtvarné výchově

Seminář nabízí frekventantům seznámit se a prakticky si vyzkoušet alternativní přístupy a techniky ve výtvarné výchově, odhalit jejich sebepoznávací význam. Součástí semináře budou ukázky z dílen dětí a mládeže např. "Barevný podzim", "Co je za dveřmi" apod. Seznámení s výtvarnými technikami (asambláže, batika, výtvarný happening, nástěnná malba, malba netradičními materiály, kombinované techniky, muchláže, dekoláže, gestická malba apod.).Nabídka odborných publikací a počítačových prezentací o realizovaných výtvarných postupech.

Termín: 9.2.2010 8:30 - 12:30 hod
Místo: Gymnázium Český Krumlov (sborovna) Chvalšinská 112
Čas: půldenní seminář
Cena: 450,- Kč
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196


2. Tajemství barev

Odhalte svět barev a jejich psychologický účinek v závislosti na osobnosti člověka. Co o Vás vypráví barva? Jak se výběr barvy mění v závislosti na Vašem věku a životní zkušenosti? Barva a mandaly. Barvy a živly.Barvy základní, sekundární a komplementární a jejich výběr v závislosti na prostředí, temperamentu, módě. Image a barva. Barva ve výtvarném projevu dítěte (typologie, tvarová a barevná symbolika) - ukázky z tvorby dětí. Výtvarný projekt "Barevné světy" , "Barevný portrét" apod.- počítačové prezentace s ukázkami práce dětí. Odborná literatura k dané problematice. Seminář je teoreticko-praktický.

Termín: 9.2. 2010 12:30 - 16:30 hod
Místo: Gymnázium Český Krumlov (sborovna)
Chvalšinská 112
Čas: půldenní seminář
Cena: 450,- Kč
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196
3. Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti

Teoretický seminář s ukázkami prací dětí předškolního a školního věku. Seznámení s vývojem, proměnami a zvláštnostmi dětského výtvarného projevu ( období bezobsažných čáranic, náhodných zdarů, dětského naivního realismu, výtvarná krize) a výtvarnou typologií. Seznámení s nejčastějšími tématy a grafickými typy dětského výtvarného projevu. Hlavonožci a vývoj kresby figury. Kompozice dětského výtvarného projevu a její vývoj. Kvalita a úroveň dětského výtvarného projevu v závislosti na věku a mentální úrovni. Součástí semináře budou odborné publikace Jaromíra Uždila k této problematice a počítačové prezentace o dětské výtvarné tvorbě. Diskuze.


Termín: 22.2. 2010 12:00 - 16:00 hod
Místo: Gymnázium Český Krumlov (sborovna) Chvalšinská 112
Čas: půldenní
Cena: 450,- Kč
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.:21 466/2009-25-498
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196
4. Dramatická výchova jako metoda práce ve výchově a vzdělání
Co je dramatická výchova a jak nám pomáhá při výchově a vzdělání? Ukázka některých metod dramatické výchovy, které využívají literární, hudební, výtvarné a pohybové prvky, směřují k sebepoznání a kultivaci osobnosti. Ukázky strukturovaného dramatu na motivy pohádek např. " O Smolíčkovi" či autorského příběhu "Dikobraz a veverka" - rozkrývání literárního textu pomocí rytmických a hudebních prostředků, výtvarné činnosti, pohybem. Tyto projekty na pomáhají odstraňovat agresi, šikanu, násilí, působí preventivně proti nežádoucím výchovným jevům. Seminář ukazuje přednosti projektové metody v práci pedagoga. Představuje dramatickou výchovu jako metodu práce, která staví na zážitku a hře. Součástí semináře je
odborná literatura a ukázky z práce dětí.

Termín: 30.3. 2010 8:30 - 12:30 hod
Místo: Gymnázium Český Krumlov (sborovna) Chvalšinská 112
Čas: půldenní seminář
Cena: 450,-Kč
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196!!!!Připravujeme na duben/květen/červen 2010!!!!

Artefiletické přístupy ve škole

Seminář je zážitkový, obsahuje poznávací a sebepoznávací techniky, které pomáhají učitelům i žákům vyrovnávat se s různými problémy ( nedostatečným sebevědomím, agresí, závislostí, hyperaktivitou apod.).Artefiletika jako jedna z pedagogických disciplin vychází z meditací a relaxačních technik, využívá techniky arteterapie ve školní praxi. Seminář je určen pedagogům všech typů škol. Ukázky z praktických výtvarných přístupů ( tvorba mandal, muzikomalba, prstomalba, rituální a skupinová malba, štafetová a gestická malba, prostorová práce, kresebné testy, cvičení skupinové dynamiky apod.). Metodické ukázky počítačových prezentací a seznámení s odbornou literaturou.

Místo: Gymnázium Český Krumlov (sborovna) Chvalšinská 112
Čas: celodenní
Cena: 900,- Kč
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová

Seminář je akreditován MŠMT Praha pod Č.j.: 14 139/2009-329
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196


 • Hrátky s němčinou (Mgr.Ing.Soňa KAbelová, VOŠ sociální a SPgŠ )
 • Hrátky s angličtinou ( Mgr.Marcela Haspeklová, VOŠ sociální a SPgŠ)
 • Kdo si hraje, nezlobí (Mgr. Klaudia Pospíšilová, VOŠ sociální a SPgŠ )
 • Zdravotní cviky pro nejmenší ( Mgr. Alžběta Tušerová, VOŠ sociální a SPgŠ )
 • Zdravověda v MŠ a ZŠ ( Petra Svobodová, ředitelka Červeného kříže PT)

Semináře jsou akreditovány MŠMT Praha.
Předběžné přihlášky podávejte elektronicky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.číslo 723 067 196


Každý frekventant dostane osvědčení o absolvování kurzu s číslem akreditace. Přihlášky podávejte, prosím, e-mailem nebo telefonem. Uvádějte jméno, příjmení a datum narození.
Kurzovné bude hrazeno na místě.


Cílem těchto seminářů je vzájemně se potkávat, získávat inspiraci a nové zkušenosti pro další práci s dětmi.

Těšíme se na Vás.