Srpen 2006

Sekretářka - pravá ruka managera, člen týmu

31. srpna 2006 v 22:47 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Kultura osobnostního projevu - harmonizace osobnosti, image ženy, oblečení a úprava zevnějšku / podle věku, hierarchie ve společnosti /, móda
 • Typ tváře a postavy, barevná typologie - individuální zvláštnosti, profesionalita v oblékání i v jednání s lidmi
 • Základy neverbální komunikace - způsoby podání ruky, postoje, význam gest, proxemika - komunikační vzdálenosti
 • Umění konverzace- základy rétoriky, práce s hlasem, co je úspěšný dialog, jak zvládat společenské situace, udržovat tok konverzace a poznat partnery
 • Zákonitosti týmové práce - řešení modelových situací v komunikaci, videotrénink a zpětná vazba
 • Grafický projev člověka a jeho poznávací charakter - co o mně říká písmo, jak poznat z písemného projevu základní orientaci a vlastnosti člověka, jak s ním komunikovat, význam sebepoznání a sebereflexe
Cílová skupina: pracovníci středního managementu - sekretářky, asistentky manažerů
Cíl: Prohloubit poznatky v oblasti sebepoznání a image, zdokonalit svůj profesionální projev a komunikaci s lidmi.
Forma: teoreticko-praktický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Základy společenské etikety

31. srpna 2006 v 22:39 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Etiketa chování v závislosti na společenském postavení, místě a prostředí
 • Budování image -úprava zevnějšku, způsoby oblékání a líčení, barevná typologie
 • Základy estetického cítění v závislosti na etiketě - vkus, nevkus, kýč, brak
 • Neverbální způsoby komunikace - co o nás říka tělo, způsoby podání ruky, postoje, mimikia, gestikulace, špatné komunikační návyky a jejich odstraňovaní - modelové situace, praktický výcvik
 • Verbální způsoby komunikace - způsoby oslovení, rétorika, jazyková úroveň projevu, nejpoužívanejší fráze, umění dialogu a konverzace, nejčastější komunikační chyby - modelové situace, praktický výcvik
 • Etiketa stolování
 • Desatero rad z etikety,malý lexikon společenského chování - modelové situace, praktický výcvik
Cílová skupina: nezaměstnaní, matky po mateřské dovolené, samoživitelky, příslušníci národnostních menšin a ostatní sociálně ohrožené osoby
Cíl: Osvojit si základy společenského chování.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny nebo 2x 4 hodiny (půldenní nebo jednodenní)
Plánované místo konání: podle domluvy
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Vybrané kapitoly z dějin výtvarné kultury

31. srpna 2006 v 22:38 | lektor: Mgr. Jiří Stejskal |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Slohy v dějinách výtvarné kultury a jejich specifické zvláštnosti a odlišnosti, umělci a rozbor jejich tvorby.
 • Využití ukázek z vlastních počítačových prezentací a videa.
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol /MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školy, vychovatelé/, studenti pedagogických fakult
Cíl: Získat podrobnější informace o jednotlivých úsecích dějin výtvarné kultury a seznámit se populární formou s tvorbou významných umělců.
Forma: přednáška
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Plánované místo konání: v prostorách jednotlivých školských zařízeních
Lektor: Mgr. Jiří Stejskal - externí pracovník PF JU v Č.Budějovicích, interně vyučuje na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích výtvarnou výchovu s metodikou a výtvarné specializace. Z pověření MŠMT se podílel na tvorbě sylabů k předmětu výtvarná výchova pro SPgŠ a pro obor Učitelství mateřských škol na PF JU v Českých Budějovicích. Samostatně vystavuje, věnuje se kresbě, malbě, užité i počítačové grafice a prostorovému vytváření.

Artefiletické přístupy ve škole

31. srpna 2006 v 22:37 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Artefiletika jako jedna z metod arteterapie, která využívá při práci prožitkové a tvůrčí procesy člověka a je možno ji využívat při práci s dětmi a mládeží.
 • Realizace praktických přístupů.
 • Metodické ukázky počítačových prezentací a seznámení s odbornou literaturou.
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Cíl: Seznámit se s výtvarnými postupy, které staví na prožitku a sebepoznání a pomáhají při školní výuce, získat metodické znalosti a dovednosti při jejich řízení
Forma: seminář a dílna
Hodinová dotace:2x 4 vyučovací hodiny
Plánované místo konání: v prostorách PVT České Budějovice nebo v jednotlivých školských zařízeních
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

"Jak malovat?"

31. srpna 2006 v 22:36 | lektor: Mgr. Jiří Stejskal |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Základy malby.
 • Barevná skvrna a její hodnota.
 • Základní dělení barev, kontrast.
 • Malířský materiál, podklady, malířské techniky.
 • Experiment s barvou.
 • Praktické ukázky z tvorby dětí, studentů a dospělých.
 • Počítačové prezentace.
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, studenti SŠ, VŠ
Cíl: Získat základní orientaci a elementární dovednosti při práci s barvou.
Forma: seminář a dílna
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Plánované místo konání: v prostorách jednotlivých školských zařízeních
Lektor: Mgr. Jiří Stejskal - externí pracovník PF JU v Č.Budějovicích, interně vyučuje na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích výtvarnou výchovu s metodikou a výtvarné specializace. Z pověření MŠMT se podílel na tvorbě sylabů k předmětu výtvarná výchova pro SPgŠ a pro obor Učitelství mateřských škol na PF JU v Českých Budějovicích. Samostatně vystavuje, věnuje se kresbě, malbě, užité i počítačové grafice a prostorovému vytváření.

"Jak kreslit?"

31. srpna 2006 v 22:35 | lektor: Mgr. Jiří Stejskal |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Získání základních poznatků a kresebných dovedností.
 • Charakter linie a její proměny.
 • Obrysová kresba.
 • Stínování.
 • Základy perspektivního zobrazení.
 • Tématická kresba a kresebný experiment.
 • Metodické poučení.
 • Součástí semináře budou praktické ukázky z práce dětí, studentů a dospělých, popř. počítačové prezentace.
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, studenti SŠ, VŠ
Cíl: Seznámit se se zákonitostmi kresby a získat elementární dovednosti a orientaci v této problematice.
Forma: seminář a dílna
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Plánované místo konání: V prostorách jednotlivých školských zařízeních.
Lektor: Mgr. Jiří Stejskal - externí pracovník PF JU v Č.Budějovicích, interně vyučuje na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích výtvarnou výchovu s metodikou a výtvarné specializace. Z pověření MŠMT se podílel na tvorbě sylabů k předmětu výtvarná výchova pro SPgŠ a pro obor Učitelství mateřských škol na PF JU v Českých Budějovicích. Samostatně vystavuje, věnuje se kresbě, malbě, užité i počítačové grafice a prostorovému vytváření.

Jak pomáhá dramatická výchova při zvládání problémových situací ve škole

31. srpna 2006 v 22:34 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Seminář je stavěn projektově se zaměřením na jeden výchovný problém /dětská agresivita, šikana, drogová závislost apod./, řešení problémových situací z pozic dětí.
 • Využití pohádky nebo příběhu jako terapeutického prostředku.
 • Diskuze.
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Cíl: Naučit se využívat dramatickou výchovu jako preventivní metodu výchovných jevů i jako jednu z cest řešení problémových situací ve škole.
Forma: seminář
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Plánované místo konání: v prostorech jednotlivých školských zařízeních
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Tvoříme ve stylu umělců 20.stol.

31. srpna 2006 v 22:33 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329
Podrobný přehled témat:
 • Seznámení s výtvarnými trendy a postupy umělců 20.stol. a využití jejich technik pro experimentální tvorbu dětí a mládeže.
 • Výtvarný experiment, happening, abstraktní, monumentální malba, body art, land art, empaketáž, asambláž, koláž a dekoláž, dripping, gestická malba, bičomalba a další alternativní techniky.
 • Metodické vedení.
 • Diskuze.
 • Součástí semináře budou ukázky z dětské experimentální tvorby s komentářem, videozáznamy a počítačové prezentace.
Cílové skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Cíl: Naučit se metodicky využívat alternativní výtvarné techniky jako východisko pro vlastní tvorbu dětí. Prostřednictvím prožitku a experimentu se seznámit s některými etapami a směry ve výtvarném umění 20.stol.
Forma: seminář a dílna
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Plánované místo konání: v prostorech jednotlivých školských zařízeních
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Pojďte se inspirovat

31. srpna 2006 v 22:31 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329
Podrobný přehled témat:
 • Inspirativní ukázky videozáznamů z lekcí a výtvarně-dramatických projektů realizovaných dětmi různého věku a mládeží - hry neverbální komunikace, hra rukou, stínohra, hudebně-pohybové improvizace, interpretace literárního textu,strukturované drama ve škole, práce s předmětem a loutkou, dětské divadlo, lekce inspirované literaturou, hudbou, pohybem nebo výtvarným uměním apod.
 • Ukázky z worshopů - výtvarná experimentace, happening, performance, body art, land art, dripping, skupinové výtvarné techniky apod.
 • Diskuze o metodických řadách.
 • Využití počítačové prezentace a fotodokumentace s komentářem.
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Cíl: Seznámit se různými tvořivými přístupy a novými trendy při práci s dětmi a mládeží, inspirovat se ukázkami výtvarných a dramatických projektů, dílen a workshopů z videozáznamů a počítačových prezentací.
Forma: přednáška
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Plánované místo konání: v prostorech jednotlivých školských zařízeních
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Svět věcí a předmětů v dramatické výchově

31. srpna 2006 v 22:30 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Věci a předměty jako zdroj inspirace práce pedagoga.
 • Tvary, zvuky a barvy předmětů, tvořivá hra s předměty.
 • Asambláže, výtvarný experiment s předměty, práce s prostorem, s přírodninami, happening, performance, land art.
 • Součástí semináře je fotodokumentace a počítačové prezentace z tvorby dětí a mládeže.
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Cíl: Pomocí výtvarných a dramatických technik poznávat předměty a svět kolem nás, rozvíjet kreativitu a estetické cítění.
Forma: seminář a dílna
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Plánované místo konání: v prostorech jednotlivých školských zařízeních
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Dětská tvořivá hra

31. srpna 2006 v 22:30 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329
Podrobný přehled témat:
 • Praktické využívání tvořivých her a uplatňování metod tvořivé dramatiky ve výchovně-vzdělávací práci.
 • Praktická příprava k realizaci tematických bloků.
 • Hry s předměty, výtvarné, hudební, pohybové a literární.
 • Prožitková hodnota her.
 • Součástí semináře jsou videozáznamy pořízené při práci s dětmi různých věkových kategorií.
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Cíl: Seznámit se s různými typy her a naučit se je prakticky využívat při přípravě projektů.Odhalovat jejich relaxační, poznávací a sebepoznávací účinek.
Forma: seminář
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Plánované místo konání: v prostorách jednotlivých školských zařízeních
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Literatura jako inspirace v dramatické výchově

31. srpna 2006 v 22:29 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Ukázky různých přístupů při práci s prózou a poezií pro děti a mládež
 • Využití interpretace, dramatizace a technik strukturovaného dramatu
 • Literatura jako inspirace tvořivé hry
 • Ukázky videozáznamů a počítačových prezentací při práci s dětmi různých věkových kategorií
Forma: seminář
Cíl: Seznámit se s metodami práce s literárním textem, inspirovat se zajímavými texty a naučit se jich využívat při práci s dětmi a mládeží. Naučit se rozkrývat obsah i formu literární textu na základě hry a prožitku.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Plánované místo konání: v prostorech jednotlivých školských zařízeních
Lektor/ka/: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Řeč těla /aneb čtěte gesta, mluvte pohyby

31. srpna 2006 v 22:28 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Kultura osobnostního projevu
 • Základy neverbální komunikace, pozitivní a negativní řeč těla, tajemství lidské tváře, ruka jako vyjadřovací prostředek, mimika, gestikulace
 • Proxemiíka
 • Jednání s problematickými lidmi, modelové situace
 • Grafická a výtvarná komunikace, oblečení, barevná typologie
 • Prezentace
Forma: seminář
Cíl: Seznámit frekventanty s významem neverbální komunikace v životě. Naučit se orientovat v dešifrování neverbálních projevů, zdokonalovat svůj osobnostní projev.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, manageři
Plánované místo konání: v prostorách jednotlivých školských zařízeních.
Lektor/ka/: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Výtvarně-dramatické projekty

31. srpna 2006 v 22:28 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329
Podrobný přehled témat:
 • Projektová metoda a její přínos pro pedagoga, praktická realizace jednoho z miniprojektů / Neposlušná Barborka, Lidské ruce, Voda, Rytmus a pohyb, Technická fantazie, Barevné sny a náhody apod./,diskuze, sebereflexe
 • Ukázky z realizace výtvarně-dramatických projektů s dětmi a mládeží, využití počítačových prezentací, videozáznamů a fotodokumentace.
Forma: seminář
Cíl: Naučit se využívat projektovou metodu při výchovně-vzdělávacím procesu, inspirovat se výtvarně-dramatickými postupy.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Plánované místo konání: v prostorech jednotlivých školských zařízeních
Lektor/ka/: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Papír jako inspirace

31. srpna 2006 v 22:27 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329
Podrobný přehled témat:
 • Netradiční využití běžně dostupného materiálu
 • Výtvarně-dramatický projekt využívá hry se zvukem a strukturou papíru
 • Součástí semináře jsou rovněž počítačové prezentace s nápady a ukázkami z práce dětí a mládeže i dospělými
Forma: seminář
Cíl: Inspirovat se jednoduchým a v praxi dostupným materiálem, rozvíjet tvořivost a fantazii při práci s ním.Využívat nekonvečních postupů při práci s dětmi a mládeží.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Plánované místo konání: v prostorách jednotlivých školských zařízeních
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Dramatická výchova jako metoda práce ve výchově a vzdělání

31. srpna 2006 v 22:26 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Ukázkové inspirativní realizace několika projektů, v nichž se využívají literární, hudební, výtvarné a pohybové prvky
 • Seminář ukazuje přednosti projektové metody a její uplatnění v dramatické výchově
 • Dramatická výchova jako metoda práce ve škole.
Forma: seminář
Vzdělávací cíl: Naučit se využívat dramatické výchovy jako metody práce ve výchovně-vzdělávacím procesu.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Plánované místo konání: v prostorech jednotlivých školských zařízeních
Lektor/ka/: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Alternativní formy práce v oblasti zájmových činností III.

31. srpna 2006 v 22:26 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Netradiční grafické techniky vhodné pro děti a mládež
 • Kombinované techniky.Metodické poučení při práci v grafice
 • Součástí semináře jsou počítačové prezentace s ukázkami prací dětí a mládeže
Forma: seminář
Cíl: Získat praktické dovednosti a metodické znalosti při práci v grafice, využívat netradičních nápadů při práci s dětmi a mládeží.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Plánované místo konání: v prostorách jednotlivých školských zařízeních
Lektor/ka/: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Alternativní formy práce v oblasti zájmových činností II.

31. srpna 2006 v 22:25 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Netradiční techniky při práci s různorodým materiálem - asambláže, koláže, dekoláže, kašírování apod.
 • Prostorové práce
 • Metodické poučení při práci s materiálem pro práci s dětmi a mládeží
 • Součástí semináře jsou počítačové prezentace s ukázkami tvorby dětí a mládeže
Forma: seminář
Cíl: Získat praktické dovednosti a metodické znalosti při práci s různorodým materiálem.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Plánované místo konání: v prostorách jednotlivých školských zařízeních
Lektor/ka/: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Alternativní formy práce v oblasti zájmových činností I.

31. srpna 2006 v 22:24 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Netradiční techniky v kresbě i malbě a jejich využití při práci s dětmi a mládeží
 • Výtvarný experimentSoučástí semináře jsou počítačové prezentace s ukázkami tvorby dětí a mládeže
Forma: seminář
Cíl: Získat praktické dovednosti a metodické znalosti při práci s výtvarným materiálem v oblasti kresby a malby.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Plánované místo konání: v prostorách jednotlivých školských zařízeních.
Lektor/ka/: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Tajemství barev

31. srpna 2006 v 22:23 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329
Podrobný přehled témat:
 • Seznámení s teorií a historií barev, jejich základním dělením a psychologickým účinkem
 • Barevná typologie ve výtvarném projevu a v závislosti na tvarové symbolice
 • Barvy v životě člověka - barva a image, oblékání, barva a prostředí, barva a temperament
 • Sebepoznávací charakter
Forma: seminář
Cíl: Získat praktické a teoretické poznatky o barvách ve vztahu k výtvarným činnostem. Ukázat diagnostický charakter výtvarného procesu i produktu v závislosti na barvách.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, studenti VŠ
Plánované místo konání: v prostorách jednotlivých školských zařízeních
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Výtvarná výchova pro problémové děti a mládež

31. srpna 2006 v 22:22 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Seznámení se s výtvarnými postupy, které napomohou řešit výchovné problémy dětí /hyperaktivita, agrese, nekomunikativnost apod./
 • Skupinové i individuální formy práce
 • Využití odborné literatury a počítačových prezentací.
Forma: Seminář a dílna
Cíl: Získat praktické a metodické zkušenosti a poznatky o výtvarných činnostech, které mohou být účinným nástrojem při řešení výchovných problémů dětí.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
Plánované místo konání: v prostorech jednotlivých školských zařízeních
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Projektová metoda ve výtvarné výchově

31. srpna 2006 v 22:14 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329

Podrobný přehled témat:
 • Ukázat nové trendy a formy práce ve výtvarné výchově, získání poznatků, dovedností a zkušeností s realizací výtvarných projektů, včetně artefiletických postupů
 • Přínos projektové metody ve výtvarné výchově, výtvarná inspirace pro výchovně-vzdělávací proces
 • Praktická realizace jednoho z mikroprojektů /např. Barevné světy, Tajuplný ostrov, V krajině snů, Duhová kulička, Stopy a doteky, Výlet do Egypta, Ruce, Strom života, Živly apod./
 • Využití fotodokumentace a vlastních počítačových prezentací z realizace projektů pro děti, mládež i dospělé
 • Jejich porovnání
Forma: seminář
Cíl: Cílem je získat praktické zkušenosti a dovednosti při realizaci výtvarného projektu,získat inspiraci a naučit se tuto metodu práce využívat při své práci s dětmi a mládeží.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, studenti VŠ
Plánované místo konání: v prostorech jednotlivých školských zařízeních.
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Netradiční techniky ve výtvarné výchově

31. srpna 2006 v 22:13 | lektor: PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Seznam seminářů pro pedagogy
akreditováno MŠMT pod Č.j.: 14 139/2009-329
Podrobný přehled témat:
 • Seminář nabízí frekventantům seznámit se a prakticky si vyzkoušet některé alternativní přístupy a techniky ve výtvarné výchově, odhalit jejich sebepoznávací, poznávací i léčivý význam
 • Součástí budou také praktické ukázky z výtvarné tvorby dětí a mládeže, odborné publikace a počítačové prezentace o některých realizovaných výtvarných experimentech v praxi
Forma: Seminář a dílna
Cíl: Získat praktické zkušenosti a dovednosti v oblasti výtvarného experimentu a naučit se jej využívat při své práci s dětmi a mládeží.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Cílové skupina: Pedagogičtí pracovníci všech typů škol, rodiče s dětmi
Plánované místo konání: V prostorech jednotlivých školských zařízeních
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Společenská etiketa

31. srpna 2006 v 19:26 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přeheld témat:
 • Etiketa chování v závislosti na společenském postavení, místě a prostředí
 • Budování image -úprava zevnějšku, způsoby oblékání a líčení, barevná typologie
 • Základy estetického cítění v závislosti na etiketě - vkus, nevkus, kýč, brak
 • Neverbální způsoby komunikace - co o nás říka tělo, způsoby podání ruky, postoje, mimikia, gestikulace, špatné komunikační návyky a jejich odstraňovaní (modelové situace, praktický výcvik)
 • Verbální způsoby komunikace - způsoby oslovení, rétorika, jazyková úroveň projevu, nejpoužívanejší fráze, umění dialogu a konverzace, nejčastější komunikační chyby(modelové situace, praktický výcvik)
 • Etiketa stolování
 • Desatero rad z etikety,malý lexikon společenského chování (modelové situace, praktický výcvik)
Cílová skupina: nezaměstnaní, matky po mateřské dovolené, samoživitelky, příslušníci národnostních menšin a ostatní sociálně ohrožené osoby
Cíl: Osvojit si základy společenského chování.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny nebo 2x4 hodiny (půldenní nebo jednodenní)
Plánované místo konání: podle domluvy
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Delegování jako základní manažerská dovednost

31. srpna 2006 v 19:26 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Delegování jako základní manažerskádovednost, efektivita práce, nedostatky v řízení
 • Základní pravidla delegování - důvěra, srozumitelnost pokynů, kontrola, motivace, pochvala jako stimulační metoda, časový rozvrh při plnění úkolů apod. - praktický výcvik ve skupinách, modelové situace, sebereflexe
 • Základy rétoriky, neverbální a verbální komunikace- modelové situace, praktický výcvik
Cílová skupina: pracovníci vrcholového a středního managementu
Cíl: Zdokonalit manažerské dovednosti, naučit se přiměřeně delegovat úkoly a motivovat k práci.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)
Plánované místo konání: učebny PVT české Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

24 způsobů, jak upevnit věrnost vašich zákazníků

31. srpna 2006 v 19:25 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Typologie osobnosti, temperamenty, typy zákazníků
 • Styl jednání se zákazníkem, jak získat důvěru a vytvořit dobrý dojem
 • Základy komunikace, poruchy komunikace, pseudokomunikace, způsoby komunikace se zákazníkem, motivace zákazníka, oslovení, pozdrav se zákazníkem, cvičení empatie v komunikaci
 • Profesionální telefonování
 • Image firmy a zákazník, princip " omezené věrnosti"
 • 24 způsobů získávání zákazníka - praktické ukázky, modelové situace, výcvik
Cílová skupina: pracovníci marketingu všech úrovní
Cíl: Naučit frekventanty strategickým obchodním postupům, doporučit postupy pro efektivní komunikaci se zákazníkem.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny (půldenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Základy grafologie pro manažery

31. srpna 2006 v 19:24 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Grafologie - vymezení pojmu, význam, základní pravidla při čtení z písma
 • Praktický výcvik - grafologické testy a jejich analýza, sebereflexe
 • Jak se člověk zrcadlí v písmu - ukázky a rozbory písemných dokumentů,
 • Písmo a temperament člověka
 • Podpis a jeho vypovídací hodnota - jak je možné z podpisu vyčíst vlastnosti člověka a jak tyto poznatky pomáhají v komunikaci s obchodním partnerem, zákazníkem
Cílová skupina: pracovníci středního i vrcholového managementu
Cíl: Naučit se podle základních poznatků z grafologie vyhodnotit písemný projev klienta/zákazníka, zjistit jeho silné a slabé stránky osobnosti, temperament a zaměření a využít těchto poznatků v osobním jednání i v obchodě.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Estetika pracovního prostředí, základy aranžování

31. srpna 2006 v 19:23 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Estetika - vymezení pojmu a zákonitostí
 • Interiér a jeho vlastnosti, požadavky na interiér - barevná a tvarová vyváženost, funkčnost, smysl pro detail, barevné kompozice
 • Ukázky vhodně sladěných a nevkusných interiérů, doplňky
 • Kýč, brak, vkus, nevkus
 • Barva a její psychologický účinek
 • Základní zásady při aranžování - ukázky zajímavých aranžovaných artefaktů
Cílová skupina: prodavačky, vedoucí prodejen, pracovníci reklamy, sekretářky, asistentky apod.
Cíl: Prohloubit poznatky o estetice pracovního prostředí, o barevné a tvarové skladbě prvků v interiéru, získat poznatky a rady, jak vytvořit profesionálně vyvážený interiér, seznámit se s prvky aranžování.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Vymáhání pohledávek po telefonu

31. srpna 2006 v 19:22 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Typologie zákazníků, temperament člověka, postavení dlužníka a vymahače
 • Základy rétoriky - práce s hlasem, dynamika, výška, síla, melodie hlasu, frázování, významové a fyziologické pauzy v rozhovoru
 • Základy telefonování, nejčastější nedostatky
 • Komunikační styly podle typologie obtížných zákazníků, techniky vyjednávání
 • Asertivní techniky - praktický výcvik, modelové situace, ukázky z videozáznamů
 • Pasivní, agresivní, manipulační chování - modelové situace, praktický výcvik
 • Význam standardních postupů při dosahování pozitivních výsledků
Cílová skupina: pracovníci zabývající se vymáháním pohledávek
Cíl: Vybavit pracovníky dovednostmi pro efektivní vyjednávání s cílem uhrazení.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Verbální komunikace v praxi

31. srpna 2006 v 19:22 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Rétorika a komunikace
 • Pseudokomunikace
 • Práce s hlasem - vlastnosti hlasu - výška, melodie, síla, dynamika, frázování, dechová, hlasová, artikulační cvičení, významové pauzy
 • Zásady mluveného projevu
 • Komunikační styly
 • Nejčastější rétorické a komunikační nedostatky a jejich odstraňování
 • Modelové situace, praktický výcvik, využití videozáznamů a ukázek
Cílová skupina: pracovníci středního managementu - sekretářky, asistentky, obchodní zástupci, dále prodavačky, mistři, vedoucí prodejen, dílen, pracovníci reklamy, cestovních kanceláří apod.
Cíl: Zdokonalit jazykovou úroveň a slovní obratnost, komunikaci a využít poznatků pro vytváření svého profesionálního image.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny ( půldenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Neverbální komunikace v praxi

31. srpna 2006 v 19:21 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Neverbální komunikace a její podstata, zákonitosti - jak a co lze vyčíst z řeči lidského těla
 • Pseudokomunikace
 • Gesta, mimika, postoje - ukázky nejčastějších situací a jejich dešifrování - způsoby podání ruky, kontakt dotykem, očima apod.- modelové situace, praktický výcvik
 • Neverbální komunikace při výběrovém pohovoru, na poradách, při jednání s obchodním partnerem apod.
 • Desatero neverbální komunikace
 • Proxemika - veřejná, osobní, intimní zóna
 • Analýza, sebereflexe
Cílová skupina: pracovníci středního i vrcholového managementu i nemanažerské pozice
Cíl:Seznámit frekventanty s řečí lidského těla a naučit se číst z gest a postojů člověka,využívat poznatků při denní praxi.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny (půldenní seminář) nebo 8 hodin (celodenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Asertivní komunikace v denní praxi

31. srpna 2006 v 19:20 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Asertivita - co je asertivita a její význam
 • Typy chování - pasivní, agresivní, manipulační, asertivní - využití modelových situací a praktického výcviku, popř.videozáznamů
 • Komunikační styly
 • Verbální a neverbální komunikace v závislosti na asertivitě - modelové situace, praktické ukázky
 • Asertivní techniky a jejich využití v obchodě a v týmové práci - praktický výcvik
Cílová skupina: sekretářky, asistentky, prodavačky, vedoucí prodejen, personalistky, pracovníci marketingu apod.
Cíl: Naučit se využívat asertivní techniky při denní komunikaci se zákazníkem/klientem, prohloubit empatické cítění a zdokonalit svůj profesionální image
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Aserivita pro manažery

31. srpna 2006 v 19:20 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Asertivita - vymezení pojmu, rozdíly mezi pasivitou, agresivitou a asertivitou
 • Manipulační chování
 • Charakteristika zdravé komunikace, styl komunikace
 • Špatné návyky v komunikaci, komunikačnístyly - představy o komunikaci, sdělování, naslouchání, emotivnost, konstruktivnost
 • Asertivní desatero
 • Základní asertivní dovednosti - kompliment, zpětná vazba, asertivní "ne", gramofonová deska, laskavost, empatické naslouchání, otevřené dveře, negativní dotazování, negativní aserce, kompromis
 • Asertivita a kritika - přijímání a vyjádření kritiky
 • Modelové situace, praktické ukázky (popř.videozáznamy), výcvik, analýza situací
Cílová skupina: pracovníci středního i vrcholového managementu
Cíl: Naučit se využívat asertivní techniky v osobním životě i ve své profesi a předcházet tak konfliktům a stresu. Osvojit si empatický konstruktivní přístup při řešení problémů a tím budovat svůj profesionální image.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Komunikační dovednosti pro manažery

31. srpna 2006 v 19:19 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Komunikace a pseudokomunikace
 • Fáze komunikačního procesu
 • Jak zaujmout a vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci
 • Pravidla aktivního naslouchání, cvičení empatie, praktická cvičení
 • Asertivní techniky v komunikaci
 • Neverbální komunikace, základní techniky řeči těla (podání ruky, postoje, význam mimiky a gestikulace v úspěšné komunikaci), praktické ukázky
 • Verbální komunikace, zákonitosti rétoriky, práce s hlasem, telefonní komunikace
 • Nejčastější komunikační chyby, jejich analýza a odstraňování komunikačních blokád
 • Modelové situace a praktická cvičení směřující k úspěšné komunikaci
Cílová skupina: střední a vrcholový management a pracovníci v řídících funkcích
Cíl: Zefektivnit pracovní činnost manažerů pomocí komunikačních dovedností, zvýšit kvalitu řízení pracovních týmů, zdokonalit svůj projev při firemních prezentacích i v soukromém životě.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Časová dotace: 4hodiny (půldenní) nebo 8hodin (1 denní)
Plánované místo konání: PVT České Budějovice nebo učebny vaší firmy
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Rétorika - kultura řeči a práce s hlasem

31. srpna 2006 v 19:18 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Základy mluveného projevu a komunikace
 • Pseudokomunikace - nejčastější řečnické chyby a triky, jak je odstranit
 • Úloha těžiště při mluvě
 • Jak ovládat základní vlastnosti hlasu (výška, barva, síla), tvorba tónu, práce s pauzami, dynamikou a tempem řeči, frázování
 • Dechová, hlasová a artikulační cvičení
 • Jak ovládnout hlasem prostor, jak zaujmout
 • Jak zachovat pravidla hlasové hygieny
 • Jak komunikovat přirozeně, přesvědčivě při vystoupení na veřejnosti v profesi i v osobním životě
 • Mimojazykové projevy, které pomáhají mluvenému slovu
 • Trénink mluveného projevu, slovní improvizace, zásady koncipování mluveného projevu
 • Analýza nejčastějších chyb mluveného projevu, využití modelových situací
Cílová skupina: seminář je určen všem, kteří chtějí zlepšit úroveň svého mluveného projevu, zejména lidem, kteří denně komunikují s lidmi, tj. obchodníkům, zaměstnancům pojišťoven, bank, sekretářkám, asistentkám, managerům všech úrovní i lidem na nemanažerských pozicích
Cíl: Zdokonalit slovní projev s komunikaci a naučit se využívat řečové dovednosti v profesi i osobním životě.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny (půldenní) nebo 2x4 hodiny (celodenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo prostory jednotlivých firem
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Přijímací pohovor/konkurz ze dvou stran

31. srpna 2006 v 19:17 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Osobní prezentace - základní předpoklady úspěšné prezentace, úloha prvního dojmu, neverbální a verbální projev, image
 • Fáze a kritéria přijímacího pohovoru
 • Vedení přijímacího pohovoru - přehled obvyklých otázek, příklady životopisů, osobnostních testů a projektivních technik
 • Ukázky grafologických rozborů a jejich využití při přijímacích pohovorech
 • Nejčastější chyby v neverbální i verbální komunikaci při přijímacím pohovoru - nedovolené otázky, struktura rozhovoru
 • Interwiew stresové, skupinové, informační
 • Řeč těla - ukázky nejčastějších postojů, gest, ze kterých se můžeme naučit číst a poznat vlastnosti člověka, profesionální image
 • Techniky úspěšné verbální komunikace - základy rétoriky, modelové situace, praktický výcvik
Cílová skupina: manažeři, obchodníci i zájemci na nemanažerských pozicích, účastníci výběrových pohovorů
Cíl: Ukázat přijímací pohovor ze dvou úhlů pohledu - z pozice řízení a vedení a také z pozice člověka zajímajícího se o práci v daném oboru.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Časová dotace: 4hodiny (půldenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Přijímací pohovor v kostce

31. srpna 2006 v 19:17 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Osobní prezentace
 • Fáze a kritéria přijímacího pohovoru
 • Vedení přijímacího pohovoru - přehled obvyklých otázek, příklady životopisů, osobnostních testů a projektivních technik
 • Ukázky grafologických rozborů a jejich využití při přijímacích pohovorech
 • Nejčastější chyby v neverbální i verbální komunikaci při přijímacím pohovoru
 • Řeč těla - ukázky nejčastějších postojů, gest, ze kterých se můžeme naučit číst a poznat vlastnosti člověka, profesionální image, praktický výcvik
 • Techniky úspěšné verbální komunikace - základy rétoriky, modelové situace, praktický výcvik
Cílová skupina: vrcholový management, řídící pracovníci
Cíl: Seznámit frekventanty se základními kritérii přijímacího pohovoru, doporučit některé techniky při výběru spolupracovníků, dešifrovat neverbální i verbální projevy
Forma: prakticko-teoretický seminář
Časová dotace: 4hodiny (půldenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Jak reprezentovat firmu?

31. srpna 2006 v 19:16 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Prezentace - co je prezentace, typy posluchačů
 • Reklama a její účinnost, nejčastější chyby při prezentacích výrobků a služeb - vkus, nevkus, kýč, brak
 • Osobní image prezentujícího - oblečení, líčení, barevná typologie osobnosti - testy zaměřené k sebepoznání a sebehodnocení
 • Úloha neverbální komunikace při prezentaci - ukázky nejčastějších gest, postojů, jejich dešifrování
 • Asertivní techniky jako prevence stresu a konfliktů, cvičení empatie
 • Základy verbální komunikace - rétorika - práce s hlasem, melodií, dynamikou, výškou, frázování, dechová, hlasová a artikulační cvičení, překonávání trémy a nejistoty ve slovním projevu
 • Podmínky prostorové a časové - uspořádání prostoru a efektivní práce s časem
Cílová skupina: manažeři, vedoucí pracovníci, obchodní zástupci apod.
Cíl: Zdokonalit individuální prezentační schopnosti účastníků, ovládat svůj image, naučit se využívat neverbální i verbální způsoby pro prezentaci firmy.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny (půldenní)
Plánované místo konání: učebny PVT nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Jak komunikovat se zákazníkem?

31. srpna 2006 v 19:15 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Komunikace a pseudokomunikace
 • Fáze komunikačního procesu
 • Jak zaujmout a vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci
 • Pravidla aktivního naslouchání, cvičení empatie, praktická cvičení
 • Neverbální komunikace, základní techniky řeči těla (podání ruky, postoje, význam mimiky a gestikulace v úspěšné komunikaci), praktické ukázky
 • Profesionální image a komunikace
 • Verbální komunikace, zákonitosti rétoriky, práce s hlasem, telefonní komunikace
 • Nejčastější komunikační chyby, jejich analýza a odstraňování komunikačních blokád, řešení konfliktu
 • Typologie osobnosti zákazníka, typy temperamentů
 • Modelové situace a praktická cvičení směřující k úspěšné komunikaci
Cílová skupina: pracovníci marketingu, prodavačky, obchodní zástupci, makléři apod., počet 10 osob
Cíl: Zdokonalit komunikativní dovednosti a využít jich efektivně při práci s klientem/zákazníkem.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4hodiny (půldenní) nebo 8hodin (1 denní)
Plánované místo konání: PVT České Budějovice nebo učebny firem
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Profesionální prodavač/ka

31. srpna 2006 v 19:15 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Kultura osobnostního projevu, sebepoznání - praktický výcvik na základě sebezkušenostních a terapeutických technik
 • Vytváření osobního i profesionálního imagev závislosti na image firmy - oblečení, líčení, barevná typologie osobnosti
 • Základy úspěšné komunikace sezákazníkem/klientem - ukázky neverbálních projevů (postoj, gesta, mimika), verbální komunikační techniky, nejčastější komunikační chyby v obchodě - modelové situace
 • Základy rétoriky, práce s hlasem - hlasová, dechová, artikulační cvičení, frázování, významové a fyziologické pauzy
 • Asertivní techniky, cvičení empatie, zvládání stresových situací
 • Estetika pracovního prostředí, základy aranžování, úloha efektivní reklamy - vkus, nevkus, kýč, brak
Cílová skupina: prodavač/ky, vedoucí prodejen
Cíl: Zdokonalit svůj osobnostní projev, komunikační dovednosti v obchodě při práci se zákazníky a reprezentovat svou firmu/podnik.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Image ženy a muže /aneb jak být úspěšný/

31. srpna 2006 v 19:14 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Životní styl a společenský image - podnik a jeho image, oblečení a úprava zevnějšku podle požadavku pracovního oboru, zařazení, věku, pohlaví apod., barevná typologie
 • Kritéria pracovní úspěšnosti - neverbální komunikace a její využití v pracovním procesu, rozvíjení manažerských dovedností, základy rétoriky a konverzace
 • Alternativní metody prevence stresu / relaxační cvičení, meditace, autogenní trénink, využití grafických technik a testů, asertivní techniky/
 • Žena a muž na pracovišti - využití modelových situací, diskuze, sebereflexe
 • Umění prezentace sebe sama, projektů a produktů, reklama
 • Výběrový pohovor, veřejné vystupování - modelové situace, praktický výcvik, analýza
Cílová skupina: pracovníci středního a vrcholového managementu
Cíl: Zdokonalit se v oblasti komunikace, poznat sám sebe, naučit se vytvářet svou osobní a profesionální image a využívat ji při práci.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)
Plánované místo konání: učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Image ženy

31. srpna 2006 v 19:13 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Životní styl a společenský image - firma a její image, oblečení a úprava zevnějšku podle požadavku pracovního oboru, pracovního zařazení, věku, pohlaví apod., barevná typologie (ukázky barevných typů, způsoby oblékání a líčení při respektování individuality ženy a potřeb podniku), individuální rady, sebereflexe
 • Kritéria pracovní úspěšnosti - neverbální komunikace a její využití v pracovním procesu (způsoby pozdravů, podání ruky, vysvětlení nejčastěji používaných gest, význam mimiky a postojů při komunikaci s lidmi v obchodě i při prezentaci) - počítačové ukázky, popř.videozáznamy
 • Verbální komunikace s klientem/zákazníkem - základy rétoriky a konverzace, odstranění nejčastějších chyb v komunikaci - využití modelových situací, videozáznamů a počítačových prezentací, praktický výcvik, rozvíjení manažerských dovedností
 • Alternativní metody prevence stresu ( relaxační cvičení, meditace, autogenní trénink, využití grafických technik a testů k sebepoznání), asertivní techniky, cvičení empatie - praktický výcvik s možností nácviku samoregulačních technik
Cílová skupina: pracovnice středního (popř. i vrcholového) managementu i nemanažerské pozice - sekretářky, asistentky, personalistky, ženy na marketingových pozicích, v oblasti reklamy, vedoucí prodejen, prodavačky apod.
Cíl: Naučit se vytvářet a zdokonalit svůj osobní i profesionální image a umět jej využít při práci s lidmi i při prezentaci firmy /podniku.
Forma: prakticko-teoretický seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny(půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)
Plánované místo konání: učebny PVT nebo vaše firemní prostory
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Řeč těla jako účinný nástroj obchodu

31. srpna 2006 v 19:12 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Úloha gestikulace a mimiky - síla prvního dojmu, výhoda a rozdíly v řeči těla mužů a žen, vliv řeči těla na mluvený projev
 • Jak číst řeč našeho těla - jak dešifrovat tělesné signály a využívat je při práci s klientem, způsoby podání ruky, postoje. Modelové situace.
 • Proxemika a její význam při obchodním jednání - veřejná, společenská, osobní a intimní zóna
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Prezentační triky /aneb jak zapůsobit, ikdyž nemáte čas na přípravu/

31. srpna 2006 v 19:09 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Jak vás hodnotí ostatní - proč je "způsob řeči obrazem ducha", co o sobě říkáte svým vystupováním, jaké vlastnosti ostatní nejvíce oceňují, jak vám prezentační schopnosti pomohou v kariéře.
 • Jak se v prezentačních dovednostech zdokonalovat - jak na sobě pracovat, jak využívat výrazové prostředky a prezentační pomůcky, jak zdokonalit celkový dojem
 • Jaké výrazové nástroje při prezentaci využít - jak pracovat s gesty, jak využívat očního kontaktu, jaké signály dává vaše tělo, když nemluvíte, jak zvolit vhodný stoj. Praktický trénink.
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Profesionální asistentka

31. srpna 2006 v 19:08 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Jak profesionálně vystupovat - jak ovlivnit první dojem, jakých chyb se vyvarovat, jak si vytvořit profesionální vzhled a image, styl oblékání, jak ovládnout svá gesta a mimiku, jak podat ruku, jak pracovat se svým hlasem, slovní zásobou, jak se zbavit trémy a vylepšit svůj projev.
 • Jak odhalit své nevyužité schopnosti - problematika typů a temperamentů, barevný typ, budování vlastností, které vyžaduje práce, jak pracovat s vrozenými vlastnostmi. Při odhalování osobnosti bude využito grafologických a kresebných technik a testů, které mají napomoci sebepoznání.
 • Jak organizovat svou práci a čas svého šéfa - jak efektivně řídit čas svůj i šéfův, jak domlouvat schůzky a sjednávat termíny, předávat vzkazy, zadávat úkoly kolegům, jak plánovat, jak zachovávat diskrétnost a loajalitu k šéfovi i firmě, jak prezentovat své nápady.
 • Jak vytvořit estetické pracovní prostředí - rady pro barevnou a tvarovou skladbu interiéru, funkčnost, jednoduchost a estetika prostředí.
 • Jak a proč pečovat o detaily - v oblékání, při tvorbě pracovního prostředí i při jednání s lidmi.
 • Jak využít ve své práci psychologii - jak naslouchat a porozumět svým spolupracovníkům, jak být empatický, předcházet konfliktům a zvládat krize, jak se vyrovnat s kritikou a umět s ní pracovat, jak vytvářet pozitivní atmosféru a využívat neverbální i verbální komunikace při práci s lidmi.
Cílová skupina: asistentky, sekretářky a střední manegement
Forma: zážitkový seminář
Hodinová dotace: 4 hodiny
Plánované místo konání: v učebnách firem nebo učebny PVT České Budějovice
Lektorka: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. . Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích pro obor Učitelství mateřských škol.

Abeceda asistentky a sekretářky

31. srpna 2006 v 19:06 ☼ Seznam seminářů pro firmy
Podrobný přehled témat:
 • Osobní a profesionální image - úprava zevnějšku, barevná typologie, módní trendy a profesionální oblečení
 • Estetika pracovního prostředí
 • Efektivní komunikace s partnery a klienty, typy šéfů
 • Profesionální telefonování
 • Time management
 • Základy moderní rétoriky
 • Komunikativní dovednosti v marketingu - žena v konfliktním rozhovoru, jak konkurovat mužům na pracovišti, manažerka a stres, umění přesvědčit a vyjednat, umění prezentace
 • Asertivita
 • Mobbing
 • Řeč těla - jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla. Kreativita při jednání s lidmi
 • Uplatnění modelových situací a ukázek z počítačových prezentací, videozáznamů
 • Praktické rady a krátké ilustrativní testy a cvičení z oblasti sebepoznání, sebereflexe a prvního dojmu.
Forma: teoreticko-praktický seminář
Cíl: Poskytnout frekventantům základní orientaci v oblasti vytváření svého osobního i profesionálního image, zkvalitňovat neverbální i verbální dovednosti a naučit se využívat technik, které pomohou při denní praxi.
Hodinová dotace: 2x 4 vyučovací hodiny
Cílová skupina: pracovnice středního managementu
Plánované místo konání: učebny firem, učebny PVT České Budějovice
Lektor/ka/: PaedDr.Ivana Bečvářová - od r.1990 vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, od r.2005 externí pracovník PF JU v Českých Budějovicích pro obory výtvarná a dramatická výchova s metodikou. Členka České arteterapeutické asociace a sdružení ARTAMA Praha. Realizuje výtvarně-dramatické projekty pro děti a mládež. Od r.1997 se zabývá prostřednictvím vzdělávacích center lektorskou činností. Vedle vzdělávání pedagogických pracovníků se profesně orientuje i na vzdělávání pracovníků podnikových managementů v oblasti image a neverbální komunikace, estetiky pracovního prostředí apod. Publikační činnost, z pověření MŠMT ČR tvorba sylabů k předmětům výtvarná a dramatická výchova pro SPgŠ a PF JU v Českých Budějovicích.

Pracovní listy z dramatické výchovy

31. srpna 2006 v 19:03 | PaedDr. Ivana Bečvářová |  ☼ Publikace

PaedDr.Ivana Bečvářová, Prachatice, 2004 (aktualizované vydání 2010)

"Pracovní listy z dramatické výchovy" obsahují část textovou a obrazovou, která je na přiloženém CD.
Cena za textovou publikaci s obrazovým CD činí 250,- Kč + poštovné a balné 50,- Kč.
Obsah CD je chráněn autorskými právy a jeho kopírování je zakázáno.

Máte-li zájem o "Pracovní listy z dramatické výchovy", kontaktujte nás.


knihafront


Z obsahu Pracovních listů:
 • Dramatická výchova, cíle a úkoly, základní pojmy, formy dramatické výchovy
 • Metody dramatické výchovy - improvizace, interpretace, strukturované drama, projektová metoda
 • Plánování v dramatické výchově a stavba lekce
 • Osobnost učitele dramatické výchovy
 • Hry s předměty
 • Druhy loutek a jejich využití
 • Základy jevištní mluvy
 • Metodika práce s dětským přednašečem
 • Dětské a studentské divadlo
 • Uplatnění dramatu a divadla ve školní výchově a výuce
 • Inspiromat (střípky z lekcí dramatické výchovy) - viz. obrazová příloha

Ukázky z Pracovních listů:
1
2

2

5


výstava v Plané nad Lužnicí

31. srpna 2006 v 18:46

Spolupráce

31. srpna 2006 v 18:46 ☼ Spolupracujeme

S kým spolupracujeme?

 • Vysoká škola regionálních studií České Budějovice (VŠERS)
 • Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • IQ Agency Praha
 • Česká cesta Praha
 • ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
 • DDM Praha 4, Praha 5, Praha 9
 • DDM České Budějovice
 • DDM Prachatice
 • DDM Strakonice
 • DDM Český Krumlov
 • Gymnázium Český Krumlov
 • Dům kultury Milevsko
 • Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice
 • ZŠ Zlatá stezka Prachatice
 • Mateřské školy Prachatice
 • ZŠ Helsinská Tábor, MŠ Světlogorská Tábor
 • ZŠ Husinec
 • Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice
 • Jihočeská hospodářská komora Tábor, Strakonice, Písek, Jindřichův Hradec, Prachatice, Milevsko
 • MěÚ Husinec
 • MěÚ Prachatice
 • MěÚ Tábor
 • Azylový dům Husinec
 • ANDRA Vimperk
 • pojišťovna Allianz a.s.
 • pojišťovna AEGON
 • pojišťovací makléřská společnost INCOMIA s.r.o.